Eksamen og karaktergivning

Eksamens- og karakterbekendtgørelserne findes nedenfor

Under Fortrolighed, rettigheder og offentlighed er der information om indgåelse af fortrolighedsaftaler, og der ligger også CBS’ fortrolighedserklæring – den standardaftale de studerende skal bruge. De studerende skal også sørge for at læse informationen på my.cbs.dk.

CBS-regler

Studerende er forpligtede til at gøre sig bekendt med CBS’ Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger og deres studieordning.

REGLER FOR SKRIFTLIGE STEDPRØVER PÅ CBS, HERUNDER REGLER FOR ELEKTRONISKE HJÆLPEMIDLER

I henhold til bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamen og prøver ved universitets­uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)og bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om prøver ved professions- og i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)påhviler det universitetet at orientere og vejlede de studerende og de øvrige medvirkende ved prøver om de eksamensregler, der gælder for prøverne. I medfør heraf fastsættes nedenstående regler gældende for alle skriftlige stedprøver på CBS

Indledning
§ 1. Reglerne indeholder bestemmelser for skriftlige stedprøver på CBS. De studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde disse regler og yderligere eksamensregler, der fremgår af studieordninger, kursusbeskrivelser og/eller studenterintranettet.

Stk. 2. De studerende er selv ansvarlige for at tjekke deres brugernavn og password før eksamen.

Stk. 3. En overtrædelse af bestemmelserne kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra eksamen og kan blive indberettet til rektor som forsøg på eksamenssnyd. Sanktioner fremgår af CBS’ ”Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger”.

Stk. 4. Det skal bemærkes, at CBS’ IT overvåger brugen af computere ved skriftlige stedprøver med henblik på at opdage evt. eksamenssnyd.

Skriftlige stedprøver
§ 2.  En skriftlig stedprøve er kendetegnet ved at finde sted i et bestemt afmålt tidsrum under opsyn af CBS’ eksamenstilsyn. De eneste personer, der har adgang til eksamenslokalet under en skriftlig stedprøve, er studerende, der er tilmeldt den pågældende prøve, eksamenstilsynet udpeget af CBS, andet administrativt CBS‐personale, samt de videnskabelige medarbejdere fra CBS, der er ansvarlige for prøven ansvarlige for prøven.

§ 3. Alle eksaminander skal udvise hensyn over for de øvrige eksaminander og CBS’ ansatte under eksamen, herunder minimere støj og forstyrrelser.

§ 4. Ved skriftlige stedprøver skal eksaminanden gøre følgende:

1)Medbringe studiekort fra CBS. Hvis dette ikke er muligt, medbringes officiel billedidentifikation indeholdende cpr-nummer, fx kørekort eller pas; for udenlandske studerende er det tilstrækkeligt med officiel billedidentifikation, der indeholder fødselsdato, fx kørekort eller pas. Billedidentifikationen skal under hele eksamen ligge synligt fremme på bordet. Vær særligt opmærksom på, at det digitale kørekort downloaded på mobilen ikke kan bruges som gyldigt billed-id ved skriftlige stedprøver på CBS. I eksamenshallen skal billede-ID ligge fremme på bordet under eksamen, og da mobiltelefoner ikke er tilladt i eksamenshallen, er det ikke en mulighed at anvende det digitale kørekort ved de skriftlige stedprøver.
2)Være på plads i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart, hvor dørene lukkes, (det anbefales, at eksaminanderne møder op ved eksamenslokalet 45-60 minutter før eksamensstart af hensyn til indtjekning før eksamen). Det skal bemærkes, at ca. 20 minutter efter eksamensstart åbnes dørene kortvarigt én gang for eventuelle eksaminander, der er fremmødt for sent. For sent fremmødte eksaminander får ikke forlænget eksamenstid.
3)Lægge alle medbragte tilladte hjælpemidler (fx noter, computer, lommeregner, bøger) frem på bordet senest 15 minutter før eksamensstart. Såfremt der ikke er bordplads nok, skal de medbragte hjælpemidler placeres der, hvor tilsynet anviser. Såfremt USB-nøgle til upload af egne noter på CBS’ PC er et tilladt hjælpemiddel ved den pågældende eksamen, kan upload ske indtil 15 min. før eksamens start. Derefter skal USB-nøglen placeres væk fra bordet og uden for rækkevidde, fx i eksaminandens taske. Tøj, tasker, poser m.v. placeres på de af tilsynet anviste steder.
4)Mobiltelefon, smart-ur eller anden elektronisk genstand, der kan bruges til kommunikation eller opslag (bortset fra tilladte hjælpemidler ved den konkrete prøve), skal slukkes og lægges i tasken.
5)Ure skal fjernes og lægges i tasken.
a. Deponering af udstyr sker på eksaminandens eget ansvar og for egen risiko.
6)Kontakt til IT Support sker ved tryk på ”IT Help Request” ikonet.
7)Hvis eksaminanden ønsker at forlade eksamen før tid fx på grund af sygdom, skal eksaminanden kontakte tilsynet, som vil informere om proceduren herfor. Den stillede eksamensopgave må ikke tages med ud af eksamenslokalet førend efter endt eksamen.
8)Hvis eksaminanden ønsker at aflevere ”blankt”, skal eksaminanden benytte funktionen ’Aflever blank/Submit blank’ i Digital Eksamen. Herefter kontaktes tilsynet for at få tilladelse til at forlade eksamen.
9)Ved aflevering i Digital Eksamen:
a. Færdiggøre upload inden for eksamenstiden. Hvis der uploades efter eksamenstiden er udløbet, vil det kræve dispensation at få opgaven bedømt. Hvis der ikke gives dispensation, vil man få registreret et ’-3’, og man vil have brugt et eksamensforsøg.
b. Angive studienummer på alle uploadede dokumenter. Studienummeret skal også indgå i alle filnavne på uploadede dokumenter.
10)Følge tilsynets anvisninger.

§ 5. Under skriftlige stedprøver er det ikke tilladt for eksaminanden at:
1)forlade eksamenslokalet inden for de første og de sidste 30 minutter af eksamenstiden
2)forlade eksamenslokalet, medmindre eksaminanden skal på toilettet. Under toiletbesøg skal eksaminanden efterlade sit ID på eksamenspladsen. Eksamenstilsynet kan ved eksamensstart oplyse, at andet gælder
3)forlade eksamenslokalet for at holde rygepause eller for at hente forplejning
4)under toiletbesøg: at medbringe papirer, noter, elektronisk udstyr eller andet, eller at føre samtale
5)låne hjælpemidler af medeksaminander, medmindre tilsynet giver eksplicit lov hertil
6)kommunikere med andre eksaminander eller andre personer, heller ikke digitalt
7)have mobiltelefon og lignende til sin rådighed; heller ikke forud for eksamen
8)høre musik eller andet, heller ikke ved hjælp af høretelefoner
9)ved aflevering i Digital Eksamen er det ikke tilladt at tilkalde IT-support de første 30 minutter af eksamenstiden,          hvis henvendelsen drejer sig om upload af opgavebesvarelsen
10)skrive, foretage rettelser i selve opgavebesvarelsen efter eksamenstidens udløb
11)fjerne evt. opsatte skærmfiltre på CBS’ Pc’er
12)tale med medeksaminander i eksamenslokalet under og efter eksamen.

Hjælpemidler ved skriftlige stedprøver
§ 6. Det er ikke tilladt ved skriftlige stedprøver at benytte hjælpemidler, herunder elektroniske, bortset fra de hjælpemidler, der fremgår som tilladte af kursusbeskrivelsen.

Stk. 2. Overtrædelse af ovenstående vil blive indberettet som forsøg på eksamenssnyd. Dette gælder også selv om ikke-tilladte hjælpemidler ikke anvendes under prøven.

§ 7. Ved elektroniske hjælpemidler forstås alle former for computere, mobiltelefoner, lommeregnere, smart-watches og andre former for elektroniske hjælpemidler med skrive‐, gemme‐ eller regnefunktioner.

Stk. 2. For alle typer af medbragte tilladte elektroniske hjælpemidler gælder, at CBS ikke stiller nogen form for faciliteter til rådighed for brugen af disse, herunder strøm.

Stk. 3. Der ydes ikke teknisk bistand fra CBS’ side til afhjælpning af eventuelle problemer med det medbragte udstyr under prøven. Der gives ikke kompensation i form af forlænget eksamenstid eller omprøve ved driftsstop af medbragt udstyr.

§ 8. Eksaminandens tilladte elektroniske hjælpemidler må ikke:
1)anvendes til at kommunikere med andre eksaminander eller andre personer
2)når det er lommeregnere, bruges til at tilgå internettet
3)anvendes af andre end den eksaminand, der har medbragt de pågældende hjælpemidler. Udlån er dermed ikke tilladt, medmindre tilsynet konkret giver lov hertil
4)have skærme, displays m.v. af en størrelse, som kan aflæses af andre end den eksaminand, som har medbragt udstyret
5)udsende lydsignaler eller på anden måde medføre markante støjgener for de øvrige eksaminander.

Eksamenstilsyn
§ 9. Eksamenstilsynets overordnede opgave er at sikre, at bestemmelserne for den enkelte prøve overholdes, herunder bestemmelserne for hvilke hjælpemidler der er tilladt for den enkelte prøve, og sikre at der ikke sker en overtrædelse af CBS’ “Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger”.

§ 10. Eksamenstilsynets beføjelser er følgende:
1)at foretage pladsanvisning i eksamenslokalet
2)15 minutter inden eksamensstart at lukke dørene, så eksamen kan starte til det fastsatte tidspunkt i god ro og orden
3)ca. 20 minutter efter eksamensstart at åbne dørene kortvarigt for eventuelle eksaminander, der er fremmødt for sent. Dørene åbnes kun én gang. Når dørene lukkes igen, kan der under ingen omstændigheder lukkes yderligere eksaminander ind i eksamenslokalet
4)at oplyse klokkeslæt, når eksamen går i gang, samt ved prøver af 2 eller flere timers varighed oplyse, når der er en halv time tilbage
5)at bortvise en eksaminand, der overtræder CBS’ ordensregler eller nærværende regelsæt, herunder eksaminander der medbringer ikke‐tilladte hjælpemidler til eksamen. Dette gælder, selvom det medbragte ikke-tilladte hjælpemiddel ikke anvendes under eksamen Bortvisning medfører, at den studerende bliver indberettet til rektor for overtrædelse af ordensreglerne
6)at notere navn og studienummer på en eksaminand som retter henvendelse til tilsynet, herunder IT-supporten, og notere hvad henvendelse handlede om. Dette med henblik på at CBS ved en evt. eksamensklage har registreret, hvilke problemstillinger der var ved den pågældende prøve og for de individuelle eksaminander
7)at notere navn og studienummer på en eksaminand, som retter henvendelse til tilsynet grundet akut opstået sygdom, jf. reglerne vedrørende sygdom under en prøve (tilgængelige her på siden)
8)at foretage kontrol af eksaminandernes medbragte hjælpemidler med henblik på at kontrollere, om reglerne for prøven overholdes. I tvivlstilfælde kan eksamenstilsynet ved eksamensafslutning tilbageholde hjælpemidlet til efterfølgende kontrol
a. herunder foretage stikprøvekontrol for mobiltelefoner og andre elektroniske hjælpemidler, herunder USB-nøgle, og om hvorvidt lommeregnere bruges til at tilgå internettet.

Copenhagen Business School, 18. september 2023

Bitta Nielsen
Studiechef

Læs herunder om tilladte hjælpemidler ved skriftlige stedprøver

Skriftlige stedprøver hvor ‘visse hjælpemidler’ er tilladt

Skriftlige stedprøver hvor alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler er tilladt

Øvrige regler om eksamen

Regler om online mundtlige prøver

Følgende fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 8 (BKG nr. 22 af 9. januar 2020, med senere ændringer):

Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.

Eksaminator agerer tilsyn ved online mundtlige prøver. Før eksamen kan begynde, skal eksaminator:

 • tjekke at eksaminanden er alene og i et lukket rum, ved at eksaminanden med computerens kamera scanner rundt i lokalet, og
 • bede om at se eksaminandens studiekort eller anden gyldig billedlegitimation.

Ved gruppeprøver kan gruppen sidde i samme lokale under eksamen.

Det er ikke tilladt for eksaminander at optage eksamen.

Mistanke om overtrædelse af eksamensreglerne
Eksaminator/censor kan på et hvilket som helst tidspunkt under eksamen bede eksaminanden om at scanne rummet, hvis det mistænkes, at andre end eksaminanden/gruppen befinder sig i lokalet. Hvis eksaminator eller censor får mistanke om, at andre end eksaminanden/gruppen befinder sig i lokalet, eller om at eksaminanden kommunikerer digitalt med nogen, skal prøven gennemføres som normalt. Når prøven er afsluttet, foreholder eksaminator/censor sin mistanke for den studerende og tilbageholder karakteren. Eksaminator indberetter herefter den studerende til rektor (via CBS Legal) for mistanke om overtrædelse af eksamensreglerne, efter gældende procedure.

Copenhagen Business School, 30. november 2020
Bitta Nielsen
Studiechef

REGLER VEDRØRENDE SYGDOM I FORBINDELSE MED PRØVER VED BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSER PÅ CBS

I henhold til § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om sygdom i
forbindelse med en prøve ved bachelor- og kandidatuddannelserne ved CBS:

A. Hvornår kan man blive registreret som syg til eksamen

 • En studerende, der er tilmeldt en stedprøve og som på datoen for prøvens afholdelse er ramt af sygdom af en karakter, der forhindrer den pågældende i at kunne møde frem til prøven, kan blive registreret som syg ved eksamen, når der inden for fristen foreligger behørig dokumentation herfor. Dermed har man ikke brugt et eksamensforsøg.
 • En studerende, der er tilmeldt en hjemmeprøve og som i en del af det til prøven afsatte tidsrum, bliver ramt af sygdom af en karakter og i et omfang, der reelt forhindrer den pågældende i at kunne gennemføre prøven, kan blive registreret som syg ved eksamen, når der inden for fristen foreligger behørig dokumentation herfor. Dermed har man ikke brugt et eksamensforsøg.
 • En studerende, der på grund af længerevarende sygdom forud for prøvetidspunktet af en karakter, der har forhindret den pågældende i at kunne gennemføre en rimelig forberedelse, kan blive registreret som syg ved eksamen, når der inden for fristen foreligger behørig dokumentation herfor. Dermed har man ikke brugt et eksamensforsøg.

Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde og alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde i nærmeste familie.

B. Fremgangsmåde
1. Studerende, der ikke kan møde til prøve
1.1 Når der er tale om længerevarende sygdom eller andre sygdomsforhold
Ansøgningen inklusiv dokumentation sendes til uddannelsens dispensationsmail.

1.2 Pludseligt opstået sygdom
Den studernede skal snarest muligt og inden 8 dage efter prøvens afholdelse indsende en lægeerklæring, dækkende tidspunktet for den pågældende prøves afholdelse.
Det skal af den studerende præciseres, hvilke/hvilken prøve/-r lægeerklæringen vedrører. Læs mere om hvilke krav der kan stilles til lægeerklæringer i Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.
Ligestillet med lægeerklæring er rapport fra skadestue, indlæggelsesseddel eller anden fyldestgørende dokumentation fra en myndighed.
Dokumentation for pludselig opstået sygdom – eller dermed sidestillede forhold – indsendes til exams@cbs.dk med følgeskrivelse.

I enkelte tilfælde har en læge afslået at udstede lægeerklæring under henvisning til, at en sådan først kan udstedes på sygdommens 4. dag, jfr. de almindelige regler. CBS har fra Den Almindelige Danske Lægeforening fået bekræftet, at lægeerklæringer, der skal bruges ved eksaminer og lignende, falder ind under en undtagelsesbestemmelse, og lægeerklæringen kan udstedes fra sygdommens 1. dag.

2. Studerende, der må afbryde en påbegyndt eksamination
2.1 Skriftlig stedprøve
En studerende, der har fået udleveret opgaveteksten, betragtes som havende deltaget i prøven.
I de undtagelsestilfælde, hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende forholde sig som følger:

 1. Den tilsynsførende i eksamenslokalet skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på grund af sygdom.
 2. Den studerende skal omgående (samme dag eller senest den følgende hverdag) henvende sig til en læge og anmode om en bekræftelse på, at lægen anser det for sandsynligt, at det var på grund af sygdom, den pågældende studerende måtte afbryde prøven.
 3. Dokumentation indsendes så hurtigt, som sygdommen tillader det, dog senest 8 dage efter den ordinære prøves afholdelse. Dokumentationen stiles som anført under punkt B.1.
 4. Såfremt det af den indsendte lægeerklæring fremgår, at der har foreligget akut sygdom, skal der ikke foretages en bedømmelse af den indleverede opgavebesvarelse, og den studerende fritages for at deltagelsen i prøven tæller som et brugt prøveforsøg.

2.2 Mundtlig prøve
En studerende, der har fået eksamensspørgsmålet udleveret, betragtes som havende deltaget i prøven.
I de undtagelsestilfælde, hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende forholde sig som følger:

 • Eksaminator skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på grund af sygdom.
 • Derefter er proceduren som beskrevet under pkt. 2.1. om skriftlig stedprøve, underpunkterne
  2-4.

C. Øvrige forhold
Terminer for afholdelse af omprøver offentliggøres af den enkelte uddannelse.
Studerende, der på grund af sygdom m.v. har været forhindret i at deltage i en omprøve, må vente med at gå til eksamen til næste ordinære prøve.

Copenhagen Business School, 15. december 2016
Jan Molin
Dekan for uddannelse

RETNINGSLINJER FOR AFHOLDELSE AF SKRIFTLIGE PRØVER I UDLANDET VED BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE PÅ CBS

I henhold til §§ 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørel-sen) fastsættes følgende regler om afholdelse af skriftlige prøver i udlandet for studerende ved bachelor- og kandidatuddannelser på CBS

§ 1. CBS kan efter anmodning fra en studerende afholde prøver på en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat) eller andre steder i udlandet som f.eks. på et partneruniversitet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark, og når vedkommende prøvested er indforstået hermed.
Stk. 2. Som udland regnes i denne sammenhæng også Grønland og Færøerne.

§ 2. På fuldtidsstudier er det forventningen, at de studerende befinder sig på CBS på de tidspunkter der er fastsat for prøverne på studiet og som udmeldes i god tid inden prøvernes afholdelse. Prøver i udlandet afholdes derfor kun, hvor der er væsentlige praktiske eller økonomiske grunde til dette, eller hvor de oprindeligt udmeldte tidspunkter for en prøves afholdelse ændres.
Stk. 2. Studielederen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at afholde prøven i udlandet er til stede, jf. stk. 1.
Stk. 3. Det er endvidere en forudsætning, at studielederen vurderer, at den pågældende prøve kan gennemføres på betryggende vis under iagttagelse af de i §§ 3-4 nævnte bestemmelser, samt at eksamensbestemmelserne for prøven tillader en individuel udprøvning.

§ 3. For prøverne gælder, at eksaminationen skal finde sted samtidig med den tilsvarende prøve på CBS. Studielederen kan undtagelsesvist dispensere fra dette krav, såfremt det kan begrundes i særlige forhold. I så fald skal der udarbejdes en særskilt opgave til prøven i udlandet.

§ 4. For prøverne gælder, at studielederen udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet, og som skal være hos den studerende under hele prøveforløbet.
Stk. 2. Som tilsynsførende kan ikke udpeges eller godkendes personer, der er ansat i eller tilknyttet en virksomhed, hvor den studerende er ansat, er i internship eller har anden lignende tilknytning.
Stk. 3. Afholdelse af prøver i udlandet skal finde sted efter eksamensbekendtgørelsens og studieordningens regler i øvrigt. Den pågældende repræsentation/institution skal således garantere, at prøven kan afvikles under samme vilkår som ved afholdelse af prøven på CBS, herunder at der ikke er adgang for eller til uvedkommende under eksamina tionen og at eksaminanden ikke har adgang til hjælpemidler, der ikke er angivet som tilladte til den pågældende prøve.

§ 5. Den studerende afholder de særlige udgifter, som prøvestedet har i forbindelse med afviklingen af den pågældende prøve, herunder evt. lønomkostninger til tilsynsførende og andre personer, der er involveret i prøveafviklingen på prøvestedet.
Stk. 2. Det er en betingelse, at den studerende forud for prøvens afholdelse skriftligt til såvel CBS som prøvestedet har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter, jf. stk. 1.
Stk. 3. Den studerende afregner de i stk. 1 nævnte udgifter direkte med prøvestedet.
Stk. 4. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.

§ 6. CBS afholder normalt de særlige udgifter som CBS har i forbindelse med prøvens tilrettelæggelse og afvikling. CBS kan i særlige tilfælde, hvor der er tale om ekstraordinært store omkostninger lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Dette gælder navnlig, hvor der er tale om at udarbejde en særskilt opgave, jf. § 3. Det er i så fald en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af CBS meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. CBS kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

§ 7. For afholdelse af prøver i udlandet gælder i øvrigt

1: At den studerende i god tid inden eksamenstidspunktet retter henvendelse til Programme Manageren for den pågældende uddannelse, med angivelse af hvilken prøve der ønskes aflagt i udlandet. Henvendelsen skal normalt ske senest 2 måneder inden prøvetidspunktet. I særlige tilfælde, f.eks. hvor det oprindeligt udmeldte tidspunkt for en prøves afholdelse ændres, kan fristen fraviges.

2: At den studerende selv skal etablere og formidle kontakten mellem prøvestedet og CBS.

3: At prøvestedet skal udpege en navngiven kontaktperson, med hvem CBS kan kommunikere.

4: At den pågældende studieleder herefter vurderer, om betingelserne, for at prøven kan afholdes i udlandet, er til stede, jf. § 2, stk. 2 og 3, og meddeler afgørelsen til den studerende.

5: At studieadministrationen i forbindelse med en accept af afholdelse af prøve i udlandet orienterer den studerende om betingelserne herfor, herunder de økonomiske betingelser, jf. § 5 og 6.

CBS, den 5. juli 2021


Gregor Halff
Dekan for uddannelse

Love og bekendtgørelser

For bachelor og kandidat

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Eksamensbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om eksamener og prøve ved universitetsuddannelser
Karnovs sammenskrevne version af Eksamensbekendtgørelsen

Censorbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser

Karakterskalabekendtgørelsen – Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.

Øvrige materialer

Sagsbehandlere og bedømmere kan her finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. om eksamen og karaktergivning – herunder notater om:
-helhedsbedømmelse
-nødretsbestemmelsen (når censor udebliver)
-hvornår en bedømmer kan ændre en karakter.

Studerende kan på my.cbs.dk finde information om at klage eller anke.