Generelle love, sagsbehandling og studienævn

Love og bekendtgørelser

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Forvaltningsloven, med senere ændringer
Karnovs sammenskrevne version af Forvaltningsloven

Offentlighedsloven

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesloven

Datatilsynets generelle information om databeskyttelse

Sagsbehandling og studienævn

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE STUDERENDES ADGANG TIL AT KLAGE OVER STUDIENÆVNS, STUDIELEDERES OG STUDIEADMINISTRATIONENS AFGØRELSER

I henhold til universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) gælder følgende for så vidt angår klageadgangen vedrørende henholdsvis studienævns, studielederes og studieadministrationens afgørelser:

I. Studienævnsafgørelser
Universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 4, jf. § 14, stk. 10, bestemmer at studienævnet har enekompetence til at behandle og godkende ansøgninger om merit (herunder forhåndsmerit) og om dispensation.

Når studienævnet har truffet sin beslutning i en konkret dispensationssag, er den del af afgørelsen der baseres på faglige vurderinger og skøn, endelig og kan ikke indbringes for andre instanser på CBS eller for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der kan således alene klages over sagens retlige aspekter.

Da de fleste afgørelser i nævnene vil indeholde elementer af både faglige skøn – som ikke kan påklages – og anvendelse af de for uddannelsen gældende regler (altså retlige aspekter), er der strenge krav til udformningen af disse forvaltningsretlige afgørelser.

Der skal i forvaltningsretlige afgørelser sikres:

 • at alle relevante forhold er inddraget i afgørelsen
 • at afgørelsen indeholder en beskrivelse af de forhold, der har været afgørende for sagens udfald
 • at det er angivet hvilken hjemmel, der er anvendt
 • at afgørelsen er ledsaget af en begrundelse, der opfylder forvaltningslovens krav hertil
 • at svaret i øvrigt giver modtageren det nødvendige grundlag for at kunne forstå afgørelsens udfald
 • at der er givet korrekt klagevejledning.

Hvis den studerende ønsker at klage over studienævnsafgørelse og mener:

 • at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med gældende regler og praksis
 • at det udøvede faglige skøn ikke er tilstrækkeligt begrundet, eller
 • at afgørelsen i øvrigt lider af retlige mangler,

kan afgørelsen påklages til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk). Får den studerende ikke medhold i denne afgørelse, der altså alene vedrører afgørelsens retlige spørgsmål kan sagen indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

For så vidt angår studienævnets afgørelser om merit, herunder forhåndsmerit, bestemmer universitetslovens § 18 a, at den studerende også kan påklage nævnets faglige vurdering. En sådan klage skal stiles til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk), der efterfølgende nedsætter et ankenævn eller henviser sagen til Kvalifikationsnævnet (afhængig af sagens karakter og hvilken uddannelse der er tale om).

II. Studieleder- og studieadministrationsafgørelser
Studielederen har i samarbejde med studienævnet til opgave at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, prøver, og anden bedømmelse der indgår i en eksamen. Studielederen har i den forbindelse, og efter bemyndigelse fra rektor, kompetence til at træffe afgørelse i sager omhandlende:

 • orlov
 • dispensation til at deltage i sygeprøve pga. ekstraordinære forhold
 • dispensation fra generelle tidsfrister, herunder tidsfrist for aflevering af kandidatafhandling.

Studieadministrationen har kompetence til at træffe afgørelse i de sager hvor rektor har uddelegeret afgørelseskompetencen til studieadministrationen, eksempelvis afgørelser om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser, der træffes af Admissions Office. Studieadministrationen har endvidere kompetence til at træffe afgørelse i sager hvor der fra studienævnets side er udstukket klare retningslinjer for behandling af den konkrete type sag.

For så vidt angår udformningen af studieleders og studieadministrationens afgørelser henvises til afsnit I ovenfor.

Når henholdsvis studieleder og studieadministrationen har truffet afgørelse, kan afgørelsen påklages til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk), for så vidt angår både de faglige og de retlige forhold. Det vil sige at den studerende kan klage, såfremt den pågældende mener at den trufne afgørelse ikke er faglig korrekt; at sagens behandling ikke er sket på korrekt grundlag; eller at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med gældende regler, retningslinjer og praksis.

Får den studerende ikke medhold i rektors afgørelse, kan sagen indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering; dog kun for så vidt angår sagens retlige spørgsmål.

III. Klagevejledning
Af alle afgørelser truffet af studienævn, studieledere og studieadministrationen skal det fremgå af klagevejledningen i den konkrete afgørelse hvad der kan klages over, til hvem den begrundede klage skal stiles/indsendes, samt fristen for at indgive klage.

Copenhagen Business School, den 6. marts 2012

Per Holten-Andersen
Rektor

/ Martin Kramer-Jørgensen
Legal Services

Valgcirkulære ved valg til studienævn på CBS