Kvalitetssikring (akkreditering, uddannelsesevaluering m.v.) samt godkendelse og lukning af uddannelser

Læs også om kvalitet i CBS’ uddannelser på cbs.dk.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Akkrediteringsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning til prækvalifikation af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud af videregående uddannelser

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Om ændringer i eksisterende uddannelser, herunder informationsbehovet ved lukning af universitetsuddannelser