Ordensregler, herunder disciplinære foranstaltninger, og øvrige regler

CBS’ ORDENSREGLER OG REGLER FOR AKADEMISK REDELIGHED, HERUNDER DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER

I medfør af § 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 960 af 14. august 2014), § 9 i Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), § 17, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og § 4, stk. 2, i Bekendtgørelse
nr. 1488 af 16. december 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) fastsættes følgende reglement:

§ 1. Reglerne gælder for alle studerende indskrevet på CBS’ bachelor-, kandidat-, diplom-, master og ph.d.-uddannelser, herunder udvekslingsstuderende, meritstuderende og tompladsstuderende.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 4, gælder endvidere for ansøgere til CBS’ bachelor- og kandidatuddannelser.

Afsnit I
Ordensregler

§ 2. Den studerende skal optræde hensynsfuldt og ordentligt på CBS. Mobning eller anden form for chikane af andre studerende eller ansatte må ikke finde sted.
Stk. 2. Den studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte på CBS og til css· ejendom, bygninger og øvrige ejendele. Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer, rygning m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.
Stk. 3. Den studerende skal overholde enhver regel, der fastsættes af CBS, herunder ordens- og sikkerhedsforskrifter, uanset om de er formuleret som generelle regler, i “husregler”, på opslag eller ved skiltning.
Stk. 4. Den studerende skal agere og optræde hensynsfuldt og ordentligt i situationer, hvor den studerende helt eller delvist repræsenterer eller optræder på vegne af/ i tilknytning til CBS (f.eks. under projektarbejde eller internships i virksomheder, konferencer og case competitions), således at CBS’ omdømme og/eller samarbejdsrelationer ikke lider skade.

§ 3. De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra ansatte på eller af CBS om overholdelse af de regler, der er nævnt i § 2.
Stk. 2. Den studerende skal på forlangende fremvise studiekort eller andet identifikationsbevis med billede.

Oplysningspligt

§ 4. Ansøgere til bachelor- og kandidatuddannelser skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om sådanne beståede uddannelseselementer sanktioneres efter bestemmelserne i afsnit II om disciplinære foranstaltninger.

§ 5. Studerende, der i forbindelse med at de ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved en anden uddannelsesinstitution, har fået godkendt forhånds merit, har pligt til, når de forhåndsmeriterede
uddannelseselementer er gennemført, at fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt de pågældende uddannelseselementer er bestået eller ej, til CBS. Afgivelse af bevidst urigtige eller mangelfulde oplysninger herom kan sanktioneres efter bestemmelserne i afsnit II om disciplinære foranstaltninger.

Akademisk redelighed

§ 6. Studerende på CBS er forpligtet til at overholde de almindelige regler for akademisk redelighed, jf. bilag 1, samt stk. 2-5.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller at medbringe eller benytte ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve, herunder hjemmeprøver.
Stk. 3. Det er ikke tilladt at udgive en andens arbejde (tekster, ideer eller produkter) for sit eget. Anvendelse af andres arbejde må kun ske med tydelig angivelse af kilden ved anvendelse af kildehenvisning og citationsformatering eller citationstegn.
Stk. 4. Det er ikke tilladt at aflevere eget tidligere bedømt, publiceret eller annulleret arbejde uden oplysning herom.
Stk. 5. Det er ikke tilladt at forfalske data, dokumenter eller lignende.

Afsnit II
Disciplinære foranstaltninger

§ 7. Ved overtrædelse af reglerne i §§ 2-6 kan de i §§ 8-13 fastsatte sanktioner anvendes enkeltvis eller kombineret.

§ 8. Den studerende kan bortvises fra eksamen. En bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin eksamensopgave, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg.

§ 9. Den studerende kan bortvises fra universitetet. En bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende skal forlade CBS’ område øjeblikkeligt.

§ 10. Den studerende kan tildeles en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel indebærer, at der sker en registrering af forholdet på den studerendes sag i det administrative system.

§ 11. Den studerende kan få annulleret en afleveret opgave/præstation. En annullering indebærer, at opgaven/præstationen ikke bliver bedømt, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. En annullering af en allerede meddelt karakter indebærer, at karakteren tilbagekaldes, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg.

§ 12. Den studerende kan tildeles eksamenskarantæne. En eksamenskarantæne indebærer, at den studerende ikke kan tilmelde sig eller deltage i eksaminer og eksamensrelaterede aktiviteter i den periode, karantænen løber. Den studerende kan fortsat deltage i almindelig undervisning. Den studerende vil ikke kunne få merit for eksaminer bestået ved andre universiteter i eksamenskarantæneperioden. Dette gælder uanset om der foreligger et forhåndstilsagn om merit afgivet forud for karantæneperioden.

§ 13. Den studerende kan blive midlertidigt eller permanent relegeret. Relegation indebærer, at den studerende bliver udmeldt fra studiet og skal aflevere sit studiekort. Den studerende er herefter udelukket fra alle aktiviteter på CBS, herunder al deltagelse i undervisning og eksamen midlertidigt eller permanent. Relegation kan kun finde sted, hvis rektor finder det nødvendigt af hensyn til CBS’ uforstyrrede funktion, CBS’ omdømme i offentligheden og samfundets tillid til de eksaminer, der aflægges ved universitetet, eller hvor der forsætligt er afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, jf. § 4 og 5.

§ 14. Ved fastsættelse af sanktion vil det indgå som en skærpende omstændighed, såfremt der er tale om gentagelsestilfælde.

Procedure

§ 15. Ved overtrædelse af regler §§ 2-7 skal der ske indberetning til rektor.

§ 16. Ansatte ved CBS og eksamenstilsyn kan bortvise en studerende fra en eksamen, jfr. § 8, eller fra universitetet, jfr. § 9, hvis de bekendtgjorte regler for eksamen eller CBS’ ordensregler ikke overholdes og/eller hvis den studerendes adfærd eller forsøg på eksamenssnyd forstyrrer god ro og orden ved eksaminationen. Umiddelbart efter bortvisningen indgives en skriftlig indberetning til rektor, der herefter trætter afgørelse i sagen.

§ 17. I de tilfælde hvor der er formodning om, at den studerende har overtrådt reglerne for akademisk redelighed, jfr. § 6, skal eksamen gennemføres, jf. dog stk. 2, og bedømmelsen foretages som normalt, men karakteren tilbageholdes, indtil rektor har truffet sin afgørelse.
Stk. 2. I tilfælde, hvor bedømmerne anser det for helt uomtvisteligt og bevisligt, at der er tale om plagiat, kan de foreholde den studerende dette. Såfremt den studerende herefter erkender forholdet, kan man undlade at gennemføre eksaminationen, hvis den studerende udtrykkeligt erklærer sig indforstået hermed. Tilsvarende forholdes, såfremt den studerende umiddelbart ved eksamensstart selv oplyser herom. Sker dette undervejs i eksaminationen kan denne afbrydes, hvis den studerende udtrykkeligt erklærer sig indforstået hermed.

§ 18. Indberetning af tilfælde omfattet af § 2 og § 6 foretages af den/de person(er), der har registeret den formodede overtrædelse. Har eksamenstilsynet registreret et forsøg på overtrædelse af§ 6, skal forholdet forelægges studieleder/fagansvarlig, der foretager en indberetning til rektor.

§ 19. Indberetningen skal indeholde en grundig beskrivelse af den formodede overtrædelse og dokumentation herfor. Indberetningen danner herefter grundlag for en partshøring af den/de involverede studerende.

Klage over rektors afgørelse

§ 20. Rektors afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for Styrelsen for Videregående Ud dannelser.
Stk. 2. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende.
Stk. 3. Klagen skal stiles til Styrelsen for Videregående uddannelser, men skal indsendes til CBS Legal pr. e-mail legal@cbs.dk eller til CBS Legal, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg. CBS kan herefter afgive en udtalelse, som den studerende i givet fald skal have mulighed for at kommentere indenfor en frist på mindst 1 uge. CBS sender herefter klagen, evt. udtalelse fra CBS, den studerendes eventuelle kommentarer hertil samt sagens akter til styrelsen.

Copenhagen Business School, 2. marts 2015
Per Holten-Andersen
Rektor

Bilag 1: Akademisk redelighed og uredelighed
Akademisk redelighed er bredt accepterede normer for akademisk opførsel og hæderlighed.

CBS forventer af alle studerende, at deres faglige arbejder er deres egne, og at de er baseret på akademisk redelighed.

Såfremt andres materiale eller egne tidligere bedømte/annullerede arbejder anvendes, skal kilden angives efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende prøve. Det skal altid være muligt at kontrollere anvendelsen og gengivelsen af kilden, og kildens forfatter(e) skal altid tildeles den akademiske anerkendelse, der tilkommer forfatteren/forfatterne.

En korrekt kildeangivelse kunne f.eks. være, at forfatterens/forfatternes navn, værkets titel, udgivelsesår samt sidetal angives enten i parentes efter det tekstafsnit, hvori kilden anvendes, eller ved hjælp af en slut- eller fodnote.

Endvidere skal værket fremgå af den samlede kildefortegnelse.

Citater fra andres arbejde skal, uanset omfang, altid anføres med kildeangivelse og citationstegn eller en formatering, der tydeligt afviger fra formateringen af egen tekst (f.eks. indrykket og med kursiv).

Overtrædelse af normerne for akademisk redelighed er uetisk og ensbetydende med akademisk uredelighed.

Akademisk uredelighed foreligger, når en studerende eller en gruppe af studerende ved forfalskning, plagiering/afskrift, fortielse, samarbejde om individuelle skriftlige opgaver eller på lignende måde vildleder om egen indsats og resultater.

Følgende er eksempler på akademisk uredelighed:

 • Forsøg på at tage æren for andres arbejde uden deres samtykke og uden kildeangivelse
 • Anvendelse af andres ideer eller ord uden autorisation og uden korrekt anvendelse af citationsformattering/citationstegn og kildeangivelse
 • Forfalskning, fabrikation eller uoplyst selektion/kassation af data, dokumenter eller lignende
 • Hjælp til andre med ovenstående
 • Medbringelse af ikke-tilladte hjælpemidler til en eksamen
 • Give eller modtage hjælp til løsning af eksamensopgaver, herunder samarbejde om individuelle eksamensopgaver.

Under følgende links kan du finde vejledninger i forbindelse med akademisk redelighed:
Stop plagiat nu: http://stopplagiat.nu
“Referér korrekt”: http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/om.htm (på dansk) Skov, A. (2000). Referér korrekt: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole.

CBS academic integrity guide https://cbs-dk.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=684990&p=4892991

På CBSShare finder eksaminator information om indberetning af formodet plagiat (snyd ved eksamen).

REGLER FOR OPHÆNG AF PLAKATER PÅ CBS I FORBINDELSE MED VALGKAMP

Reglerne skal sikre at bygningerne ikke lider overlast i forbindelse med ophængning af plakater, at CBS’ bygninger fremtræder som et seriøst uddannelsessted og en arbejdsplads med et professionelt præg, samt at kandidaterne får ens og fair vilkår i deres valgkamp.

CBS’ studerende, medarbejdere og organisationer kan ophænge plakater og streamers efter nedenstående retningslinjer. Plakater, streamers eller tryksager herudover må ikke opsættes uden særlig aftale med Campus Services.

Ophæng i strid med reglerne medfører repressalier i overensstemmelse med CBS’ ordensregler.

Generelle vilkår:
Plakater og streamers kan opsættes på de frie opslagstavler. Bemærk at indholdet normalt fjernes 1 gang månedligt. Derudover kan der frit benyttes A-skilte og roll-ups i et rimeligt antal.

Endelig kan der sættes bannere hen over vandrehallen i SP.

Plakater mv. må ikke opsættes på eller i:

 • Undervisningslokaler
 • Vinduer
 • Glaspartier
 • Døre
 • Toiletter
 • Elevatorer
 • Balkoner i Kilen

Nedtagning

 • Plakater og streamers nedtages umiddelbart efter de er blevet uaktuelle
 • Mærker forårsaget af opsætning skal fjernes

Særlige forhold i valgperioden
I forbindelse med valgkamp kan der normalt opsættes plakater sidste åbningsdag før valgugen, dvs. fra fredag kl. 12 i KI, PH og DH og søndag kl.12 i SP.

Derudover gælder det, at:

 • Hver studenterorganisation kan i afstemningsugen opstille valgbord(e) i forhallen på Solbjerg Plads, Kilen, Porcelænshaven og Dalgas Have. Opstillingsplads anvises af Campus Services.
 • Der må alene udskænkes ikke-alkoholiske drikke.
 • CBS opfordrer alle til ikke at gå i direkte konkurrence med kantinen ift. servering af mad og drikkevarer.
 • Valgplakater må i omfang ikke være større end 140 x 85 cm.
 • Alle valgplakater og streamers skal nedtages af organisationerne senest førstkommende mandag efter valgugen.

Venlig hilsen
René Steffensen / Anders Jonas Pedersen
Campusdirektør / Sektretær for valgstyrelsen

CBS’ valgregler er tilgængelige på cbs.dk. [link findes ikke endnu – afvent oprettelse af menupunkt og upload af valgregler]

Retningslinjer for fysisk tilstedeværelse på CBS og kontrol i forbindelse med den delvise genåbning af CBS

I forbindelse med den delvise genåbning af universiteterne, er CBS blevet pålagt forskellige tiltag for at sikre, at genåbningen sker forsvarligt, således at vi ikke udsætter hverken studerende eller ansatte for unødig risici. Det betyder, at ophold på CBS vil være meget anderledes end det du har været vant til, og vi har tillid til og sætter pris på det gode samarbejde og din hjælp til at sikre de bedst mulige rammer for genåbningen.

Krav til dig som studerende, når du møder fysisk på CBS
Restriktionerne i forbindelse med genåbningen betyder bl.a., at du som studerende alene må opholde dig i CBS bygninger, hvis du kan fremvise dokumentation for følgende:

 • Negativt testresultat fra en (antigen eller PCR) covid-19 test der er opnået inden for de seneste 72 timer (beregnet fra podningstidspunktet),
 • positivt testresultat fra en (antigen eller PCR) covid-19 test, der er minimum 14 dage og maksimalt 12 uger gammelt*, eller
 • dokumentation for at du er undtaget for krav om test.

Herudover skal du kunne fremvise:

 • Gyldigt ID
 • Dokumentation for bookning/reservation, se nærmere herom i afsnittet om Reservati-on nedenfor.

Dette gælder også selvom du er vaccineret mod Covid-19.
Dokumentation for covid-19 testen kan være i papirformat eller elektronisk. Det er dog afgørende at følgende oplysninger fremgår:

 • Den testede persons navn, som skal svare til navnet på personens medbragte studie-kort, pas, kørekort, sundhedskort, eller anden offentligt udstedt identitetskort.
 • Tidspunktet for gennemførelsen af testen.
 • Resultatet af testen.

*Du skal ikke fremvise negativ testresultat, hvis du inden for de seneste 12 uger har været smittet med covid-19. I stedet skal du da fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt og maksimalt 12 uger gammelt. Når de 12 uger er gået, skal du igen lade dig Covid-19 teste og kunne fremvise et negativt testresultat som angivet ovenfor, for at kunne være på CBS.

Du må under ingen omstændigheder møde op på CBS, hvis du er testet positiv og endnu ikke har afsluttet sygdomsforløbet/karantæneperioden.


Opholder du dig på CBS (i bygningerne) uden ovenstående dokumentation er der tale om en overtrædelse af CBS regler og retningslinjer, hvilket kan medføre sanktioner jf. CBS’ Or-densregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger. Se nærmere under afsnittet om Kontrol nedenfor.

Følgende retningslinjer er fortsat gældende ved ophold inden i CBS bygninger:

 • Der skal holdes 2 meters afstand til alle tider.
 • Du skal bruge mundbind eller visir, når du ikke sidder ned.
 • Du skal holde en god hygiejne, dvs. gøre rent med spritservietter før du sætter dig ved og når du forlader et bord, bruge håndspril eller vaske hænder så ofte som det er mu-ligt.

Reservation
For at sikre, at der ikke er flere studerende i bygningerne end hvad der er tilladt og forsvar-ligt i forhold til de gældende restriktioner, herunder afstandskrav mv., skal du som studeren-de booke/reservere en plads, enten læseplads eller plads i et grupperum.

Ansøgning foregår i overensstemmelse med instrukser udsendt fra Studieadministrationen. Du kan læse mere herom på my.cbs.dk.

Test på CBS
CBS er som de øvrige universiteter blevet pålagt at stille egne testfaciliteter til rådighed for studerende og ansatte senest d. 21. april 2021. Lovgivningen på området er imidlertid ikke på plads endnu. Følg med på mycbs.dk, hvor vi opdaterer, når vi ved hvornår CBS’ testcenter kan åbne.

Kontrol
Indgange
Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af dokumentation for negativt covid-19 testresultat ved indgangene til CBS bygninger. Kan du ikke fremvise den påkrævede dokumentation (negativt testresultat, gyldigt ID og booking/reservation) ved indgangen vil du blive nægtet adgang og henvist til at få taget en test, samt medbringe ID og reservation/bookning.
Runderinger
Vagter vil endvidere være til stede på campus og foretage runderinger af CBS’ bygninger. Du skal derfor altid kunne fremvise den påkrævede dokumentation, når du er inde i CBS’ bygninger, samt overholde afstandskrav og krav om brug af mundbind mv.

Hvis du opholder dig i CBS’ bygninger uden behørig dokumentation, eller ikke overholder afstandskrav eller krav om brug af mundbind, er der tale om en overtrædelse af CBS regler og retningslinjer, og vagterne vil derfor indberette dette til CBS Legal og eskortere dig ud af bygningen. Det er vigtigt, at du i sådanne tilfælde retter dig efter de instrukser, som vagterne på vegne CBS giver dig. Retter du dig ikke efter instrukser fra vagterne kan det udgøre en selvstændig overtrædelse af CBS regler og retningslinjer.

Hvis du bliver indberettet til CBS Legal vil du hurtigt muligt modtage et høringsbrev vedrø-rende formodet overtrædelse af CBS ordensregler, og få mulighed for at give din version af hændelsen, hvorefter Legal træffer afgørelse.


Konsekvenser
Du er selv ansvarlig for til enhver tid at overholde gældende retningslinjer og restriktioner, herunder have den fornødne negative test, holde 2 meters afstand og bære mundbind. Over-holder du ikke disse regler og retningslinjer vil det kunne medføre sanktioner, herunder evt. bortvisning fra CBS.

Copenhagen Business School
CBS Campus Services og CBS Legal
31 Marts 2021