Kvalitetssikring (akkreditering, uddannelsesevaluering m.v.) samt godkendelse og lukning af uddannelser

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser

Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Akkrediteringsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen Aug2019

Fremsendelsesskrivelse 2015 fra UDS

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning til prækvalifikation af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud af videregående uddannelser

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Om ændringer i eksisterende uddannelser, herunder informationsbehovet ved lukning af universitetsuddannelser