Adgang, indskrivning, orlov og udskrivning

CBS-regler

CBS-studerende skal huske også at læse informationen om orlov på my.cbs.dk.

REGLER OM ORLOV FOR STUDERENDE VED BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSER PÅ CBS

I henhold til § 36, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og § 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om orlov for studerende ved CBS’ bachelor- og kandidatuddannelser:

§ 1. En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold, jf. dog stk. 2. Erhvervsarbejde betragtes ikke som et personligt forhold, og orlov kan derfor ikke bevilges alene grundet erhvervsarbejde. Afgørelsen på en orlovsansøgning træffes af studielederen.
Stk. 2. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen eller første halve studieår på kandidatuddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på henholdsvis første studieår og første halve studieår, jf. dog stk. 3-5.
Stk. 3. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel
Stk. 4. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.
Stk. 5. Studienævnet kan dispensere fra stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 2. Ansøgning om orlov indsendes til studiesekretariatet bilagt nødvendig dokumentation.
Stk. 2. Orlov bevilges normalt frem til starten på et semester eller undervisningsår. Der kan bevilges orlov for et andet tidsrum, hvis det pågældende undervisningsforløb ikke er til hinder herfor. Der kan bevilges orlov af op til et års varighed.
Stk. 3. Ved usædvanlige forhold kan bevilget orlov forlænges efter fornyet ansøgning. Orlov kan dog normalt ikke bevilges i et omfang, der samlet overstiger 2 år.
Stk. 4. Studielederen kan tillade, at den studerende vender tilbage til studiet før orlovsperiodens udløb.

§ 3. En studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse.
Stk. 2. En studerende kan som udgangspunkt ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov. Ikkebeståede prøver fra tidligere semestre er det dog muligt at tilmelde sig i et vist omfang. Dette meddeles i forbindelse med ansøgning om orlov. Den studerende kan desuden oprette specialekontrakt i orlovsperioden.
Stk. 3. En studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af CBS’ bestyrelse, studienævn eller akademisk råd.

§ 4. Orlovsperioder medregnes ikke ved beregning af maksimal studietid, jf.studieordningen, eller andre tidsfrister i uddannelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ved beregning af den periode, som den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 31 om særlig vejledning for frafaldstruede studerende, indgår ikke perioder med forsinkelse eller orlov som følge af barsel og adoption, samt perioder med orlov som følge af indkaldelse til værnepligtstjeneste, udsendelse som led i forsvarets internationale operationer, længerevarende sygdom, pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende eller tilsvarende forhold.

§ 5. En studerende, der vender tilbage til uddannelsen efter orlov, har ikke krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende for den pågældende, da orloven blev påbegyndt.

CBS, den 30. august 2017
Jan Molin
Dekan

Bilag
Uddrag af:
Lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006, som ændret ved § 3 i Lov nr. 1264 af 16. december 2009 om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love
(Orlov ved forsvarets udsendelse af personel til udlandet m.v.)

§ 13 b. Ved uddannelser og undervisning, som er oprettet ved eller i henhold til lov inden for Undervisningsministeriets og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings områder, har uddannelsessøgende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, ret til fravær i forbindelse med indkaldelse efter kontrakten. Tilsvarende gælder for praktikuddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Er det samlede fravær i forbindelse med indkaldelse efter kontrakten under 1 måned af et undervisningsår, har den uddannelsessøgende krav på dispensation fra eventuelle mødepligtsbestemmelser. Er fraværet af længere varighed, har den uddannelsessøgende krav på orlov fra uddannelsen eller undervisningen. Er den uddannelsessøgende optaget på en uddannelse eller til en undervisning, der endnu ikke er påbegyndt, kan uddannelsesinstitutionen i stedet for orlov give garanti for optagelse på et senere tidspunkt.
Stk. 3. Ved udløbet af orlovsperioden har den uddannelsessøgende ret til at vende tilbage til uddannelsen eller undervisningen, hvis den fortsat udbydes af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen afgør, hvor i uddannelsesforløbet den uddannelsessøgende skal begynde igen.
Stk. 4. Hvor udsendelsen skønnes at være af mere end 3 måneders varighed, kan den uddannelsessøgende i stedet for orlov vælge at framelde sig uddannelsen eller undervisningen. Den uddannelsessøgende har i så fald ret til at få tilbagebetalt den del af en eventuel deltagerbetaling eller andre former for gebyr m.v., som den uddannelsessøgende ikke har modtaget uddannelse, undervisning, kost, logi eller andre ydelser for, og som overstiger 1.000 kr. For at få et krav på tilbagebetaling skal den uddannelsessøgende have oplyst uddannelsesinstitutionen om denne ret til framelding i forbindelse med ansøgningen om optagelse.
Stk. 5. For elever i erhvervsuddannelser eller landbrugsuddannelser med en uddannelsesaftale finder reglerne i lov om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet anvendelse. Stk. 4 finder dog tilsvarende anvendelse med hensyn til ret til tilbagebetaling.
Stk. 6. Forsvarsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at orlovsordningen også skal gælde andre offentligt anerkendte uddannelser.

cbs.dk er der information om ansøgning, adgang, genindskrivning, overflytning mv.

Love og bekendtgørelser

For bachelor og kandidat

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, med senere ændringer (Se også Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse)

Adgangsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid

Erhvervskandidatbekendtgørelsen, med senere ændringer – Bekendtgørelse om akademiske erhvervsoverbygningsuddannelser ved universiteterne og erhvervskandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Karnovs sammenskrevne version af Erhvervskandidatbekendtgørelsen

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. i sagsbehandlerforummet.