Sagsbehandlerforum

Der findes ikke nogen engelsk version af denne side. Visse af dokumenterne findes i en engelsk versiondet vil fremgå.

Til brug for CBS’ sagsbehandlere mv. indeholder SAR også ministerielle bemærkninger til love og bekendtgørelser og notater af kommenterende og fortolkende karakter. Bemærk at senere regelændringer kan betyde, at ikke alt indhold i et notat stadig er gældende. Det vil som hovedregel fremgå. Men sagsbehandleren vil skulle tjekke, om der er kommet nye regler – eller spørge CBS Legal.

Under de tre menupunkter nedenfor ligger diverse relevante dokumenter og oplysninger for sagsbehandlere inden for det pågældende område.

Husk at tjekke om studieordningen indeholder regler om det pågældende emne.

Yderligere materialer er tilgængelige på CBSShare, fx paradigmer til klagevejledninger og information om kompetenceforhold.

Bachelor & kandidat

Universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen og internationale uddannelsesforhold

Notat om uddannelsesbekendtgørelsen – vedrører 2013-bekendtgørelsen.
Fremsendelsesskrivelse om uddannelsesbekendtgørelsen m.v. fra styrelsen
Fremsendelsesskrivelse om bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m.

Justering af engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser – revideret brev – om udbudssprog og fag på et andet sprog end udbudssproget.

Adgang, indskrivning, orlov, udskrivning

Følgebrev til adgangsbekendtgørelsen
Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen
Hyrdebrev om ny ændringsbekendtgørelse om det forlængede retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse
Notat om adgangsregler, med særligt henblik på kompetenceforholdet – jævnfør de nyeste bekendtgørelser.

Eksamen og karaktergivning

Om eksamen

Tidligere fremsendelsesskrivelse fra styrelsen
Notat om den eksamensbekendtgørelsen for BA/KAN/MA – vedrører 2012-bekendtgørelsen.
Notat om undervisnings- og eksamenssprog
Notat om lyd- og/eller billedoptagelse af mundlige prøver
Anvendelse af bedømmere (eksaminatorer og censorer)
Notat om anvendelse af vejledere fra andre universiteter
Hvis censor udebliver
/ If the external examiner fails to show up
Notat om samlet vurdering af skriftlig opgavebesvarelse og mundtlig eksamenspræstation
/ Overall assessment of written paper and oral presentation (overall evaluation)
Notat om mulighederne for at tilbyde særlige prøvevilkår (forlænget eksaminationstid m.v.)
Vejledning om håndtering af formkrav i skriftlige opgaver – herunder for lange opgaver
/ Guidelines on the formal requirements for written assignments

Om karaktergivning

Hvis bedømmerne er uenige …
/ If examiners disagree…
Hvornår kan en bedømmer ændre en afgivet karakter?
/ When can an examiner change a given grade?
Vedr. henvendelser fra studerende, der anmoder om begrundelse for deres karakterer
/ Student inquiries regarding assessments

Merit

Sagsbehandlere kan på CBSShare finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. om behandling om merit.

Vedr. øvrige bekendtgørelser og love

Orienteringsbrev fra styrelsen vedr. digital kommunikation ved ansøgning om optagelse
Brev fra styrelsen om elektronisk kommunikation og partsrepræsentation