Øvrige bekendtgørelser

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan i sagsbehandlerforummet finde fremsendelsesskrivelser, notater mv.

Generelle love, sagsbehandling og studienævn

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Love og bekendtgørelser

Forvaltningsloven, med senere ændringer
Karnovs sammenskrevne version af Forvaltningsloven

Offentlighedsloven

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesloven

Datatilsynets generelle information om databeskyttelse

Sagsbehandling og studienævn

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE STUDERENDES ADGANG TIL AT KLAGE OVER STUDIENÆVNS, STUDIELEDERES OG STUDIEADMINISTRATIONENS AFGØRELSER

I henhold til universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) gælder følgende for så vidt angår klageadgangen vedrørende henholdsvis studienævns, studielederes og studieadministrationens afgørelser:

I. Studienævnsafgørelser
Universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 4, jf. § 14, stk. 10, bestemmer at studienævnet har enekompetence til at behandle og godkende ansøgninger om merit (herunder forhåndsmerit) og om dispensation.

Når studienævnet har truffet sin beslutning i en konkret dispensationssag, er den del af afgørelsen der baseres på faglige vurderinger og skøn, endelig og kan ikke indbringes for andre instanser på CBS eller for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der kan således alene klages over sagens retlige aspekter.

Da de fleste afgørelser i nævnene vil indeholde elementer af både faglige skøn – som ikke kan påklages – og anvendelse af de for uddannelsen gældende regler (altså retlige aspekter), er der strenge krav til udformningen af disse forvaltningsretlige afgørelser.

Der skal i forvaltningsretlige afgørelser sikres:

 • at alle relevante forhold er inddraget i afgørelsen
 • at afgørelsen indeholder en beskrivelse af de forhold, der har været afgørende for sagens udfald
 • at det er angivet hvilken hjemmel, der er anvendt
 • at afgørelsen er ledsaget af en begrundelse, der opfylder forvaltningslovens krav hertil
 • at svaret i øvrigt giver modtageren det nødvendige grundlag for at kunne forstå afgørelsens udfald
 • at der er givet korrekt klagevejledning.

Hvis den studerende ønsker at klage over studienævnsafgørelse og mener:

 • at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med gældende regler og praksis
 • at det udøvede faglige skøn ikke er tilstrækkeligt begrundet, eller
 • at afgørelsen i øvrigt lider af retlige mangler,

kan afgørelsen påklages til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk). Får den studerende ikke medhold i denne afgørelse, der altså alene vedrører afgørelsens retlige spørgsmål kan sagen indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

For så vidt angår studienævnets afgørelser om merit, herunder forhåndsmerit, bestemmer universitetslovens § 18 a, at den studerende også kan påklage nævnets faglige vurdering. En sådan klage skal stiles til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk), der efterfølgende nedsætter et ankenævn eller henviser sagen til Kvalifikationsnævnet (afhængig af sagens karakter og hvilken uddannelse der er tale om).

II. Studieleder- og studieadministrationsafgørelser
Studielederen har i samarbejde med studienævnet til opgave at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, prøver, og anden bedømmelse der indgår i en eksamen. Studielederen har i den forbindelse, og efter bemyndigelse fra rektor, kompetence til at træffe afgørelse i sager omhandlende:

 • orlov
 • dispensation til at deltage i sygeprøve pga. ekstraordinære forhold
 • dispensation fra generelle tidsfrister, herunder tidsfrist for aflevering af kandidatafhandling.

Studieadministrationen har kompetence til at træffe afgørelse i de sager hvor rektor har uddelegeret afgørelseskompetencen til studieadministrationen, eksempelvis afgørelser om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser, der træffes af Admissions Office. Studieadministrationen har endvidere kompetence til at træffe afgørelse i sager hvor der fra studienævnets side er udstukket klare retningslinjer for behandling af den konkrete type sag.

For så vidt angår udformningen af studieleders og studieadministrationens afgørelser henvises til afsnit I ovenfor.

Når henholdsvis studieleder og studieadministrationen har truffet afgørelse, kan afgørelsen påklages til rektor (att: Legal Services – legal@cbs.dk), for så vidt angår både de faglige og de retlige forhold. Det vil sige at den studerende kan klage, såfremt den pågældende mener at den trufne afgørelse ikke er faglig korrekt; at sagens behandling ikke er sket på korrekt grundlag; eller at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med gældende regler, retningslinjer og praksis.

Får den studerende ikke medhold i rektors afgørelse, kan sagen indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering; dog kun for så vidt angår sagens retlige spørgsmål.

III. Klagevejledning
Af alle afgørelser truffet af studienævn, studieledere og studieadministrationen skal det fremgå af klagevejledningen i den konkrete afgørelse hvad der kan klages over, til hvem den begrundede klage skal stiles/indsendes, samt fristen for at indgive klage.

Copenhagen Business School, den 6. marts 2012

Per Holten-Andersen
Rektor

/ Martin Kramer-Jørgensen
Legal Services

Standardforretningsorden for studienævn ved CBS – Handelshøjskolen i København

Valgcirkulære ved valg til studienævn på CBS

Kvalitetssikring (akkreditering, uddannelsesevaluering m.v.) samt godkendelse og lukning af uddannelser

Læs også om kvalitet i CBS’ uddannelser på cbs.dk.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser

Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Akkrediteringsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen Aug2019

Fremsendelsesskrivelse 2015 fra UDS

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning til prækvalifikation af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud af videregående uddannelser

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Om ændringer i eksisterende uddannelser, herunder informationsbehovet ved lukning af universitetsuddannelser

Ordensregler, herunder disciplinære foranstaltninger, og øvrige regler

CBS’ ORDENSREGLER OG REGLER FOR AKADEMISK REDELIGHED, HERUNDER DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER

I medfør af § 14, stk. 9, i lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 – Universitetsloven, § 9 i Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og § 37 i Bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) fastsættes følgende reglement:

§ 1. Reglerne gælder for alle studerende indskrevet på CBS’ bachelor-, kandidat-, diplom-, master, akademiske overbygningsuddannelser og PhD-uddannelser, herunder udvekslingsstuderende, meritstuderende og tompladsstuderende.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 5 gælder endvidere for ansøgere til CBS’ bachelor- og kandidatuddannelser.

§ 2. Reglerne vedrører den adfærd, såvel faktiske handlinger som undladelser, som studerende i henhold til § 1, udviser.

Afsnit I
Ordensregler

§ 3. Den studerende skal under sit studium ved CBS optræde hensynsfuldt og ordentligt over for andre studerende og ansatte. Dette indebærer, at mobning og/eller chikanerende adfærd over for andre studerende og/eller ansatte vil blive betragtet som overtrædelse af ordensreglerne.
Stk. 2. Den studerende har pligt til at tage hensyn til CBS ejendom, bygninger og øvrige ejendele, når vedkommende færdes på CBS, samt ved anvendelse af IT-udstyr og digitale platforme, der stilles til rådighed af CBS. Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer, rygning m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.
Stk. 3. Den studerende skal overholde enhver regel, der fastsættes af CBS, herunder ordens- og sikkerhedsforskrifter, uanset om de er formuleret som generelle regler, i “husregler”, på opslag eller ved skiltning.
Stk. 4. Den studerende skal agere og optræde hensynsfuldt og ordentligt i situationer, hvor den studerende helt eller delvist repræsenterer eller optræder på vegne af/i tilknytning til CBS (f.eks. under projektarbejde eller internships i virksomheder, konferencer og case competitions), således at CBS’ omdømme og/eller samarbejdsrelationer ikke lider skade.

§ 4. De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra ansatte på eller af CBS om overholdelse af de regler, der er nævnt i § 3.
Stk. 2. Den studerende skal på forlangende fremvise studiekort eller andet identifikationsbevis med billede.

Oplysningspligt

§ 5. Ansøgere til bachelor- og kandidatuddannelser skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om sådanne beståede uddannelseselementer sanktioneres efter bestemmelserne i afsnit II om disciplinære foranstaltninger.

§ 6. Studerende, der i forbindelse med at de ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved en anden uddannelsesinstitution, har fået godkendt forhånds merit, har pligt til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt de pågældende uddannelseselementer er bestået eller ej, til CBS. Afgivelse af bevidst urigtige eller mangelfulde oplysninger herom kan sanktioneres efter bestemmelserne i afsnit II om disciplinære foranstaltninger.

Akademisk redelighed

§ 7. Studerende på CBS er forpligtet til at overholde de almindelige regler for akademisk redelighed, jf. bilag 1, samt stk. 2-5.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller at medbringe eller benytte ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve, herunder hjemmeprøver.
Stk. 3. Det er ikke tilladt at udgive en andens arbejde (tekster, ideer eller produkter) for sit eget. Anvendelse af andres arbejde må kun ske med tydelig angivelse af kilden ved anvendelse af kildehenvisning og citationsformatering eller citationstegn. Dette indebærer, at der ikke må samarbejdes underprøver, der er individuelle.
Stk. 4. Det er ikke tilladt at aflevere eget tidligere bedømt, publiceret eller annulleret arbejde uden oplysning herom.
Stk. 5. Det er ikke tilladt at forfalske data, dokumenter eller lignende.

Afsnit II
Disciplinære foranstaltninger

§ 8. Ved overtrædelse af reglerne i §§ 3-7 kan de i §§ 9-14 fastsatte sanktioner anvendes enkeltvis eller kombineret.

§ 9. Den studerende kan bortvises fra eksamen. En bortvisning fra eksamen indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin eksamensopgave, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg.

§ 10. Den studerende kan bortvises fra universitetet. En bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende skal forlade CBS’ område øjeblikkeligt.

§ 11. Den studerende kan tildeles en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel indebærer, at der sker en registrering af forholdet på den studerendes sag i CBS’ administrative system.

§ 12. Den studerende kan få annulleret en afleveret opgave/præstation. En annullering indebærer, at opgaven/præstationen ikke bliver bedømt, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. En annullering af en allerede meddelt karakter indebærer, at karakteren tilbagekaldes, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg.

§ 13. Den studerende kan tildeles eksamenskarantæne. En eksamenskarantæne indebærer, at den studerende ikke kan tilmelde sig eller deltage i eksaminer og eksamensrelaterede aktiviteter i den periode, karantænen løber. Den studerende kan fortsat deltage i almindelig undervisning. Den studerende vil ikke kunne få merit for eksaminer bestået ved andre universiteter i eksamenskarantæneperioden. Dette gælder uanset om der foreligger et forhåndstilsagn om merit afgivet forud for karantæneperioden.

§ 14. Den studerende kan blive midlertidigt eller permanent relegeret. Relegation indebærer, at den studerende er udelukket fra alle aktiviteter på CBS, herunder al deltagelse i undervisning og eksamen midlertidigt eller permanent. Relegation kan kun finde sted, hvis rektor finder det nødvendigt af hensyn til CBS’ uforstyrrede funktion, CBS’ omdømme i offentligheden eller samfundets tillid til de eksaminer, der aflægges ved universitetet, eller hvor der forsætligt er afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, jf. § 5 og 6.

§ 15. Ved fastsættelse af sanktion vil det indgå som en skærpende omstændighed, såfremt der er tale om gentagelsestilfælde.

Procedure

§ 16. Ved overtrædelse af regler §§ 3-7 skal der ske indberetning til rektor.

§ 17. Ansatte ved CBS og eksamenstilsyn kan bortvise en studerende fra en eksamen, jfr. § 9, eller fra universitetet, jfr. § 10, hvis de bekendtgjorte regler for eksamen eller CBS’ ordensregler ikke overholdes og/eller hvis den studerendes adfærd eller forsøg på eksamenssnyd forstyrrer god ro og orden ved eksaminationen. Umiddelbart efter bortvisningen indgives en skriftlig indberetning til rektor, der herefter træffer afgørelse i sagen.

§ 18. I de tilfælde hvor der er formodning om, at den studerende har overtrådt reglerne for akademisk redelighed, jfr. § 7, skal eksamen gennemføres, jf. dog stk. 2, og bedømmelsen foretages som normalt, men karakteren tilbageholdes, indtil rektor har truffet sin afgørelse.
Stk. 2. I tilfælde, hvor bedømmerne anser det for helt uomtvisteligt og bevisligt, at der er tale om plagiat, kan de foreholde den studerende dette. Såfremt den studerende herefter erkender forholdet, kan man undlade at gennemføre eksaminationen, hvis den studerende udtrykkeligt erklærer sig indforstået hermed. Tilsvarende forholdes, såfremt den studerende umiddelbart ved eksamensstart selv oplyser herom. Sker dette undervejs i eksaminationen kan denne afbrydes, hvis den studerende udtrykkeligt erklærer sig indforstået hermed.

§ 19. Indberetning af tilfælde omfattet af § 3 og § 7 foretages af den/de person(er), der har registeret den formodede overtrædelse. Har eksamenstilsynet registreret et forsøg på overtrædelse af § 7, skal forholdet forelægges studieleder/fagansvarlig, der foretager en indberetning til rektor.

§ 20. Indberetningen skal indeholde en grundig beskrivelse af den formodede overtrædelse og dokumentation herfor. Indberetningen danner herefter grundlag for en partshøring af den/de involverede studerende.

Klage over rektors afgørelse

§ 21. Rektors afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Stk. 2. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende.
Stk. 3. Klagen skal stiles til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men skal indsendes til CBS Legal pr. e-mail legal@cbs.dk eller til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. CBS kan herefter afgive en udtalelse, som den studerende i givet fald skal have mulighed for at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. CBS sender herefter klagen, evt. udtalelse fra CBS, den studerendes eventuelle kommentarer hertil samt sagens akter til styrelsen.

Copenhagen Business School, marts 2022


Inger Askehave
Prorektor/Konstitueret rektor

Bilag 1: Akademisk redelighed og uredelighed
Akademisk redelighed er bredt accepterede normer for akademisk opførsel og hæderlighed.

CBS forventer af alle studerende, at deres faglige arbejder er deres egne, og at de er baseret på akademisk redelighed.

Såfremt andres materiale eller egne tidligere bedømte/annullerede arbejder anvendes, skal kilden angives efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende prøve. Det skal altid være muligt at kontrollere anvendelsen og gengivelsen af kilden, og kildens forfatter(e) skal altid tildeles den akademiske anerkendelse, der tilkommer forfatteren/forfatterne.

En korrekt kildeangivelse kunne f.eks. være, at forfatterens/forfatternes navn, værkets titel, udgivelsesår samt sidetal angives enten i parentes efter det tekstafsnit, hvori kilden anvendes, eller ved hjælp af en slut- eller fodnote.

Endvidere skal værket fremgå af den samlede kildefortegnelse.

Citater fra andres arbejde skal, uanset omfang, altid anføres med kildeangivelse og citationstegn eller en formatering, der tydeligt afviger fra formateringen af egen tekst (f.eks. indrykket og med kursiv).

Overtrædelse af normerne for akademisk redelighed er uetisk og ensbetydende med akademisk uredelighed.

Akademisk uredelighed foreligger, når en studerende eller en gruppe af studerende ved forfalskning, plagiering/afskrift, fortielse, samarbejde om individuelle skriftlige opgaver eller på lignende måde vildleder om egen indsats og resultater.

Følgende er eksempler på akademisk uredelighed:

 • Forsøg på at tage æren for andres arbejde uden deres samtykke og uden kildeangivelse
 • Anvendelse af andres ideer eller ord uden autorisation og uden korrekt anvendelse af citationsformattering/citationstegn og kildeangivelse
 • Forfalskning, fabrikation eller uoplyst selektion/kassation af data, dokumenter eller lignende
 • Hjælp til andre med ovenstående
 • Medbringelse af ikke-tilladte hjælpemidler til en eksamen
 • Give eller modtage hjælp til løsning af eksamensopgaver, herunder samarbejde om individuelle eksamensopgaver.

Under følgende links kan du finde vejledninger i forbindelse med akademisk redelighed:
Stop plagiat nu: http://stopplagiat.nu
“Referér korrekt”: http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/om.htm (på dansk) Skov, A. (2000). Referér korrekt: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole.

San José State University Plagieringstutorial: https://libguides.sjsu.edu/plagiarism (på engelsk) Jackson, P. et.al. (2004). Plagiarism: The Crime of Intellectual Kidnapping. San José University Library.

På CBSShare finder eksaminator information om indberetning af formodet plagiat (snyd ved eksamen).

REGLER FOR OPHÆNG AF PLAKATER PÅ CBS I FORBINDELSE MED VALGKAMP

Reglerne skal sikre at bygningerne ikke lider overlast i forbindelse med ophængning af plakater, at CBS’ bygninger fremtræder som et seriøst uddannelsessted og en arbejdsplads med et professionelt præg, samt at kandidaterne får ens og fair vilkår i deres valgkamp.

CBS’ studerende, medarbejdere og organisationer kan ophænge plakater og streamers efter nedenstående retningslinjer. Plakater, streamers eller tryksager herudover må ikke opsættes uden særlig aftale med Campus Services.

Ophæng i strid med reglerne medfører repressalier i overensstemmelse med CBS’ ordensregler.

Generelle vilkår:
Plakater og streamers kan opsættes på de frie opslagstavler. Bemærk at indholdet normalt fjernes 1 gang månedligt. Derudover kan der frit benyttes A-skilte og roll-ups i et rimeligt antal.

Endelig kan der sættes bannere hen over vandrehallen i SP.

Plakater mv. må ikke opsættes på eller i:

 • Undervisningslokaler
 • Vinduer
 • Glaspartier
 • Døre
 • Toiletter
 • Elevatorer
 • Balkoner i Kilen

Nedtagning

 • Plakater og streamers nedtages umiddelbart efter de er blevet uaktuelle
 • Mærker forårsaget af opsætning skal fjernes

Særlige forhold i valgperioden
I forbindelse med valgkamp kan der normalt opsættes plakater sidste åbningsdag før valgugen, dvs. fra fredag kl. 12 i KI, PH og DH og søndag kl.12 i SP.

Derudover gælder det, at:

 • Hver studenterorganisation kan i afstemningsugen opstille valgbord(e) i forhallen på Solbjerg Plads, Kilen, Porcelænshaven og Dalgas Have. Opstillingsplads anvises af Campus Services.
 • Der må alene udskænkes ikke-alkoholiske drikke.
 • CBS opfordrer alle til ikke at gå i direkte konkurrence med kantinen ift. servering af mad og drikkevarer.
 • Valgplakater må i omfang ikke være større end 140 x 85 cm.
 • Alle valgplakater og streamers skal nedtages af organisationerne senest førstkommende mandag efter valgugen.

Venlig hilsen
René Steffensen / Anders Jonas Pedersen
Campusdirektør / Sektretær for valgstyrelsen

CBS’ valgregler er tilgængelige på cbs.dk. [link findes ikke endnu – afvent oprettelse af menupunkt og upload af valgregler]

Fortrolighed, rettigheder og offentlighed

Her på siden finder du information om fortrolighed, rettigheder og offentlighed, herunder CBS’ standardaftale om fortrolighed i forbindelse med udarbejdelse af projekter (studerendes samarbejde med virksomheder/organisationer), vedrørende masterprojekter mv.

Fortrolighedsaftaler

Den studerende skal læse nedenstående regler om indgåelse af aftaler om fortrolighed, før der indgås en aftale med en virksomhed. I udgangspunktet skal CBS’ standardaftale benyttes:

Aftale om fortrolighed.pdf

Såfremt en studerende har spørgsmål angående fortrolighed, henvises der til den udførlige information på my.cbs.dk; herunder hvem man kan kontakte ved uopklarede spørgsmål.

REGLER FOR INDGÅELSE AF AFTALER OM FORTROLIGHED OG RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SAMARBEJDE MELLEM STUDERENDE, VIRKSOMHEDER/organisationer OG CBS OM SPECIALER og andre projekter

Copenhagen Business School (CBS) lægger stor vægt på samarbejde mellem erhvervslivet og vore studerende. Reglerne er udarbejdet for at sikre et godt udbytte af samarbejdet for alle parter.

De(n) studerende og CBS
De(n) studerende er ikke ansat hos CBS og optræder derfor ikke på CBS’ vegne, ligesom de(n) studerende ikke kan forpligte CBS. De(n) studerende kan ikke underkastes kontrol fra CBS’ side, og CBS kan ikke påtage sig ansvar for de(n) studerendes handlinger ellerundladelser. CBS har ikke tegnet forsikring for de studerende i forbindelse med deres ophold i en virksomhed.

De(n) studerende og virksomheden
Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Som udgangspunkt vil der ikke være direkte kontakt mellem vejleder og virksomheden i forløbet.

Der kan i nogle tilfælde være tale om, at virksomheden ønsker at honorere de(n) studerendefor indsatsen. Dette forhold er CBS uvedkommende.
Det er i disse tilfælde vigtigt, at de(n) studerende og virksomheden er opmærksomme på, hvilke forventninger og krav virksomheden måtte have i denne sammenhæng, idet der kan være forskel i virksomhedens krav til umiddelbar anvendelighed (f.eks. i form af en konsulentrapport) og CBS bedømmelse af projektet i forhold til akademisk niveau.

Det skriftlige arbejdes form og indhold
Problemformuleringen diskuteres i første omgang mellem de(n) studerende og vejleder, hvorefter de(n) studerende sammen med virksomheden vurderer mulighederne for et samarbejde om projektet.
Der lægges fra CBS’ side vægt på teoretisk forståelse og anvendelse af teori på praktiske problemstillinger, hvilket skal reflekteres i projektet. Der kan derfor være behov for, at de(n) studerende og virksomheden aftaler en supplerende tilbagemelding i forbindelse med samarbejdets indgåelse.

De(n) studerende skal kunne arbejde videre med projektets emne, selvom samarbejdet med virksomheden skulle ophøre undervejs i processen.

Fortrolighed
I forbindelse med samarbejdet vil de(n) studerende ofte få udleveret virksomhedsdata eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort. Virksomheden kræver derforofte, at den information, de(n) studerende og vejleder modtager som led i samarbejdet, skal holdes fortrolig. De(n) studerende bør efterkomme et sådant krav fra virksomheden og indgå en aftaleherom.
Aftaleparadigme er vedlagt som bilag. Aftalen er bl.a. formuleret i henhold til de anbefalinger og retningslinjer, som et udvalg under Rektorkollegiet har udarbejdet sammen med Dansk Industri (Anbefalingerne findes i publikationen ‘Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder’. Dansk Industri og Rektorkollegiet, september 2004) samt efter drøftelser med flere større danske virksomheder, som CBS samarbejder med.

Aftalen underskrives af de(n) studerende, virksomheden og vejleder inden samarbejdet påbegyndes.
Såfremt vejleder forventes at underskrive, SKAL paradigmet anvendes uændret (bortset fra udfyldelse af navn, projektbeskrivelse m.v.)
Censorer udpeges af CBS i samarbejde med den landsdækkende censorinstitution, jf. gældende regler. Det vil derfor ikke være muligt at tage særlige hensyn til censors branchetilknytning el.lign.
Censorernes virke er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Det vil derforikke være muligt at få en censor til at underskrive særlige fortrolighedserklæringer.

Virksomheden har pligt til at oplyse, hvilke informationer der stilles til rådighed, og hvilke personer der kan søges information hos, ligesom de(n) studerende har pligt til at oplyse virksomhedens medarbejdere om, hvordan den givne information vil blive anvendt. Det er muligt at opdele projektet i en fortrolig og en ikke-fortrolig del. Det er dog ikke muligt at udelukke eksaminator og censor (og evt. opponentgruppe) fra adgang til dele af projektet, såfremt disse dele skal lægges til grund for bedømmelsen af de(n) studerendes indsats.

Det er vigtigt, at der “holdes regnskab med” de informationer virksomheden udleverer. Den studerende har derfor pligt til at føre en liste over udleveret information, der jævnligt skal godkendes af virksomheden, normalt mindst én gang pr. måned (hvis der er udleveret ny information i perioden).
Den studerende har ligeledes pligt til at udarbejde en liste over information udleveret til vejleder,med mindre informationen alene er indeholdt i projektet.

Aftalen indebærer bl.a., at virksomheden får ret til at gennemlæse projektet inden dette afleveres til CBS, og virksomheden får ret til at forlange ændringer, såfremt virksomheden finder, at afsnit indeholder fortrolig information, der ikke ønskes offentliggjort. Hvis virksomhedens brug af denne ret medfører, at aflevering forhindres, kan den studerende vælge at indlevere projektet til CBS meden fortrolighedsklausul. Som bilag til aftaleparadigmet er der udarbejdet en fortrolighedserklæring, der underskrives og afleveres sammen med det skriftlige arbejde. Virksomheden har pligt til at underskrive fortrolighedserklæringen.

Rettigheder
De(n) studerende har rettighederne over det projekt/det produkt, de(n) studerende udarbejder. Har flere studerende i forening udarbejdet et projekt/et produkt, har de studerende i fællesskab rettighederne. Det er derfor også kun de(n) studerende selv, der kan give tilladelse til eventuelle begrænsninger i denne ret. Vedrørende retsgrundlaget henvises til Cirkulære om anvendelse af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed (Undervisningsministeriets cirkulære nr. 169 af 16. juli 1973) samt til § 43 i Videnskabsministeriets eksamensbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og § 55 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser).

Såfremt de(n) studerende og virksomheden ønsker at indgå aftale om overdragelse af rettigheder, er dette alene en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden, og denne aftale vil på ingenmåde kunne omfatte hverken lærer/vejleders eller CBS’s evt. rettigheder.
Hvis arbejdet i virksomheden forventes at resultere i et konkret produkt (f.eks. et softwareprogram), er det meget vigtigt, at der på forhånd indgås en aftale om evt. overdragelse af rettigheder. Er intetaftalt, gælder dansk rets almindelige regler.
Aftaleparadigmet vedr. fortrolighed indeholder en bestemmelse om overdragelse af rettigheder, som kan anvendes.

Der kan indgås aftale mellem virksomheden, de(n) studerende og CBS om, i hvilket omfang hver af parterne er berettigede til at offentliggøre de resultater, der fremkommer som et led i samarbejdet. “CBS” vil i denne sammenhæng være vejleder.

Udlån af afhandlinger og specialer via CBS’ bibliotek kan kun ske med de(n) studerendes skriftlige samtykke. Endvidere kan disse arbejder kun anvendes i undervisningen, såfremt skriftligt samtykke fra de(n) studerende foreligger.
CBS har ejendomsretten til det antal fysiske eller elektroniske eksemplarer af en opgave, der ifølge reglerne skal afleveres i forbindelse med bedømmelsen. CBS har ifølge arkivlovene pligt til at opbevare disse eksemplarer, hvorfor de ikke vil kunne udleveres til de(n) studerende og/eller virksomheden.

Copenhagen Business School, 1. februar 2011
Johan Roos
Rektor

Se også disse dokumenter i den studieadministrative regelsamling:
– Checkliste til brug ved studerendes aftaler med virksomheder om samarbejde
– Aftale om fortrolighed

TJEKLISTE TIL BRUG VED STUDERENDES AFTALER MED VIRKSOMHEDER OM SAMARBEJDE

Denne tjekliste er udarbejdet til de studerendes eget brug og skal ses i sammenhæng med CBS ”Regler for indgåelse af aftaler om fortrolighed og rettigheder i forbindelse med samarbejde mellem studerende, virksomheder og CBS om specialer, afhandlinger, semesteropgaver, projektorienterede forløb m.v.” af 8. maj 2006.

Projektstart

 • Problemformuleringen skal først godkendes af vejleder – herefter kontaktes virksomheden, og de(n) studerende og virksomheden vurderer sammen, om der er basis for et samarbejde.
 • Hvem er kontaktperson i virksomheden?
 • Hvor mange timer kan de(n) studerende forvente, at virksomheden vil investere i samarbejdet?
 • Hvor mange timer kan virksomheden forvente, at de(n) studerende vil investere i samarbejdet?
 • Hvad er tidshorisonten (start og slut)?
 • I hvilket omfang kan de(n) studerende vederlagsfrit trække på virksomhedens ressourcer? F.eks. netopkobling, IT-udstyr, databaser, kopiering m.v.
 • Hvis virksomheden ønsker at honorere indsatsen, skal betingelserne, omfanget m.v. aftales meget nøje på forhånd.
 • Omfatter virksomhedens forsikring den studerende under opholdet, eller skal den studerende selv sørge for at have en forsikring?

Adgang til og forvaltning af informationer samt ophavsret

 • I hvilket omfang stiller virksomheden informationer til rådighed? Er informationerne offentligt tilgængelige (f.eks. via web, årsregnskaber m.v.) og/eller fortrolige?
 • Hvordan skal de evt. fortrolige oplysninger behandles? Det er vigtigt at sikre, at det nødvendige datagrundlag kan medtages i den skriftlige fremstilling, der skal eksamineres i. Det kan derfor være nødvendigt at afgrænse sig fra brug af fortrolige oplysninger. – Husk, at lærer/vejleder og censor er omfattet af tavshedspligt som offentligt ansatte og derfor ikke må videregive informationer, hvis der er gjort opmærksom på, at de skal behandles fortroligt. Såfremt virksomheden forventes at udlevere fortrolig information, skal der, inden samarbejdet påbegyndes, indgås en aftale om fortrolighed (aftaleformularer vedlagt som bilag til gældende retningslinier).
 • Hvem må modtage et eksemplar af afhandlingen? Lærer/vejleder, censor og CBS skal have et eksemplar, men må andre virksomheder, medstuderende eller andre få et eksemplar? Skal virksomheden selv have et eller flere? Hvem skal betale, hvis de vil have mange?
 • Hvis der er tale om at udarbejde et konkret produkt (f.eks. et softwareprogram), hvem har så rettighederne? Og skal der være en betaling til de(n) studerende i den sammenhæng?

Formidling af resultater

 • Hvad kan offentliggøres efterfølgende – og af hvem? Husk, at det som udgangspunkt er de(n) studerende, der har ophavsretten til indholdet i det skriftlige arbejde. Skal der skrives en artikel til et tidsskrift eller et dagblad? Hvem skal skrive – og hvem er afsender? Skal artiklen i givet fald godkendes af virksomheden?
 • Er virksomheden indstillet på at modtage afrapportering i form af afhandling/speciale (som har en vægt på teori og dens anvendelse) eller ønsker virksomheden en særlig afrapportering? Vær opmærksom på, at det kan kræve et væsentligt ekstraarbejde! Husk også at få gjort klart, at der er forskel på en CBS opgave og en konsulentrapport. Ønsker virksomheden at få en mundtlig præsentation af resultaterne?

Copenhagen Business School
8. maj 2006

Rettigheder

Gældende rettigheder til undervisning og undervisningsmateriale udført af CBS-ansatte:

RETNINGSLINJER FOR OPTAGELSE AF UNDERVISNING MV. OG BRUG AF UNDERVISNINGSMATERIALE

1.1 Indledning
1.2 CBS (CBS anvendes her som betegnelse for hele universitetet. Hvem der på CBS har kompetence til at tage stilling til faglige spørgsmål mv. følger bestemmelserne i universitetslovn, vedtægter og delegationsskriver og uddybes ikke yderligere her) ønsker at levere undervisning, der imødekommer de studerendes og samfundets behov for god, tidssvarende og fleksibel undervisning. Formålet med retningslinjerne er at klarlægge gældende rettigheder til undervisning og undervisningsmateriale mv., udført af CBS-ansatte.

1.3 Retningslinjerne fratager ikke de ansatte deres lovbestemte og kutymemæssige ophavsret til værker de frembringer, men klargør CBS’ ret til at gøre brug af udarbejdede undervisningsmaterialer samt til at optage undervisning mv. og gøre brug heraf.

1.4 Baggrunden er ønsket om fortsat at anvende optagelse af undervisning og online kurser mv i udviklingen af CBS’ uddannelser og udnytte alle leveranceformer til at erstatte en del envejskommunikation med øgede muligheder for dialog mellem underviser og studerende. Sigtet er således ikke at reducere undervisningsstaben, men udelukkende at opnå en bedre og mere tidssvarende udnyttelse af de samlede undervisningsressourcer.

1.5 Optagelse af undervisning og brug af undervisningsmateriale foregår som en naturlig del af den daglige undervisning i en række fag og kurser, og det fungerer normalt uproblematisk. Da der imidlertid investeres meget tid og ressourcer i dette, har vi fundet det hensigtsmæssigt at beskrive, hvordan man skal forholde sig, hvis der i sjældne tilfælde ikke er enighed, fx når ansatte stopper, så vi kan sikre, at det arbejde kolleger har lagt, og den investering CBS har lavet fortsat kan komme de studerende til gavn.

2 Anvendelsesområde
2.1 Retningslinjerne omfatter alle videnskabelige medarbejdere, der er ansat på CBS. De ansatte repræsenteres af VIP Klubben eller Professorforeningen (Retningslinjerne omfatter også det arbejde DVIP laver som ansatte på CBS. Hvis der er særlige grunde kan uddannelsesdekanen dog give dispensation fra retningslinjerne. De studerendes rettigheder behandles ikke i disse retningslinjer).

3 Optagelse af undervisning mv.
3.1 Det er en naturlig del af undervisningen, at undervisning kan optages, så det kan anvendes til en række formål fx til repitition, i e-læringsforløb og meget andet. CBS kan derfor optage enhver form for undervisning, foredrag eller oplæg mv. (herefter samlet benævnt “Undervisning”), der foregår i lokaler benyttet af CBS. Optagelsen kan ske på enhver måde, som måtte være hensigtsmæssig (lyd, film, livestream osv) og ved at andet materiale, herunder slides, integreres i optagelsen (herefter samlet benævnt “Optagelserne”).

3.2 Billedoptagelse vil normalt ske ved, at der i det relevante lokale vil være ét eller flere kameraer, som primært vil fokusere på underviseren/foredrags-/oplægsholderen (herefter blot “Underviseren”), og det Undervisningsmateriale (som defineret nedenfor) som han eller hun fremviser under Undervisningen. Optagelserne kan lagres på ethvert medium og i ethvert format.

3.3 Som underviser er det rimeligt, at man på forhånd ved om undervisningen skal optages, ligesom den undervisning der optages ikke bare kan tages ud af en sammenhæng. CBS skal oplyse om at undervisning kan blive optaget i så god tid at den enkelte underviser kan indrette sig efter det. Det kan fx være for at tilpasse indhold eller form, eller undersøge muligheder for at ændre sin deltagelse (Den enkelte kan ikke modsætte sig at undervisning optages, men CBS vil som hidtil bestræbe sig på, at de opgaver den enkelte skal løse i så høj grad som muligt tilrettelægges så den enkelte gør det han eller hun er bedst til og har det bedst med). Oplysninger om planlagt optagelse skal gives på en sådan måde, at underviseren ved hvilke(n) undervisningsgange, der vil blive optaget.

3.4 Optagelserne tilhører CBS og må ikke benyttes af andre uden CBS’ skriftlige samtykke, medmindre andet er anført i disse retningslinjer, jvf 4.8 og 5.8. Hvis der indgås aftale om tilladelse til brug af andre, angives det samtidig på hvilke vilkår.

4 Brug af Optagelser
4.1 CBS er berettiget til at gøre brug af optagelserne, i det omfang det er nødvendigt for CBS’ sædvanlige virksomhed. Det kan fx være ved, at ansatte bruger optagelserne i forbindelse med forberedelse og afvikling af undervisning eller ved at gøre optagelserne tilgængelige for studerende ved CBS. Det kan ske både i de lokaler CBS bruger eller på CBS’ hjemmesider, intranet, LMS el.lign.

4.2 CBS må gerne redigere optagelserne ved at klippe imellem de forskellige kameraer, ved at tilføje undervisningsmateriale (som defineret nedenfor) og ved at anvende uddrag af materialet, så længe det sker i meningsfulde dele. CBS er herudover ikke berettiget til at ændre i optagelserne uden underviserens samtykke.

4.3 Underviserens navn, titel og ansættelsessted samt datoen for optagelsen skal altid anføres i samtlige eksemplarer af optagelserne, og når optagelserne gøres tilgængelige, som nævnt i pkt. 4.1. Underviseren skal krediteres sålænge han eller hun har bidrag i materialet. Underviseren kan, hvis han eller hun ønsker det, bede om ikke at blive krediteret.

4.4 Underviseren får adgang til det optagne inden dettes videre anvendelse. Hvis der optræder åbenlyst utilsigtet uheldig optræden i enkelte optagelser kan underviseren henvende sig til uddannelsesdekanen og anmode om at disse fjernes.

4.5 Hvis indholdet i en optagelse viser sig at blive fagligt forældet eller urigtigt, kan underviseren henvende sig til uddannelsesdekanen og anmode om, at optagelsen fjernes eller tilpasses af denne grund. Ved uenighed eller tvivl om, hvorvidt der er tale om fagligt forældet eller urigtigt materiale, kan tillidsrepræsentant samt studieleder inddrages i diskussionen (Her beskrives medarbejderens ret til at få materiale fjernet. Normalt vil den fagansvarlige, som led i sin kvalitetssikring løbende vurdere hvornår materiale er forældet og få det fjernet).

4.6 CBS’ rettigheder i henhold til pkt. 4.1 og 4.2 består, uanset om ansættelsesforholdet mellem CBS og underviseren efterfølgende måtte ophøre.

4.7 Når der er forløbet 5 år fra tidspunktet for en optagelse, kan underviseren ved at fremsende en anmodning til uddannelsesdekanen kræve, at CBS ophører med at gøre brug af og sletter optagelsen senest 3 måneder efter udløbet af det studieår (1. september – 31. august), hvori anmodningen er fremsat.

4.8 CBS er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til dette pkt. 4 til tredjemand eller på anden måde stille det til rådighed for tredjemand uden underviserens samtykke. En aftale om at bruge det uden for CBS indgås mellem underviseren og uddannelsesdekanen og vil kunne indeholde kompensation til underviseren.

5 Brug af undervisningsmateriale
5.1 Ved undervisningsmateriale forstås enhver form for materiale, der er frembragt af CBS’ ansatte, jf. pkt. 2.1 (herefter “frembringeren”) og benyttet i forbindelse med Undervisning på CBS. Det kan fx være tekster, billeder, tegninger, grafik, præsentationer i PowerPoint, slides, skemaer, opgaver, rettevejledninger, e-learning, quizzer, film- og lydoptagelser mv. (herefter “undervisningsmateriale”).

5.2 CBS er berettiget til at gøre brug af undervisningsmateriale, i det omfang det er nødvendigt for CBS’ sædvanlige virksomhed. Det kan fx være til andre CBS’ ansatte i forbindelse med forberedelse, til at fremstille eksemplarer eller gøre det tilgængeligt for de studerende. Brugen kan ske i ethvert format og både i lokaler benyttet af CBS eller på hjemmesider, intranet, learning management systemer og lignende, for de studerende.

5.3 CBS kan kræve, at frembringeren af undervisningsmateriale sender eller uploader et elektronisk eksemplar heraf til CBS.

5.4 CBS er ikke berettiget til at ændre i undervisningsmateriale uden frembringerens samtykke. Dette hindrer ikke, at materialet bruges i uddrag, så længe det sker i meningsfulde dele.

5.5 Frembringerens navn, titel og ansættelsessted samt datoen for frembringelsen skal altid anføres i samtlige eksemplarer af undervisningsmaterialer, der gøres tilgængeligt.

5.6 CBS’ rettigheder i henhold til dette pkt. 5 består, uanset om ansættelsesforholdet mellem CBS og frembringeren efterfølgende måtte ophøre.

5.7 CBS er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til dette pkt. 5 til tredjemand eller på anden måde stille det til rådighed for tredjemand uden frembringerens samtykke. En aftale om at bruge det uden for CBS sædvanlige virksomhed indgås mellem underviseren og uddannelsesdekanen og hvis den medfører indtægter til CBS vil disse i udgangspunktet blive delt mellem CBS og underviseren.

5.8 Undervisningsmateriale frembragt på CBS kan kun benyttes i anden sammenhæng efter aftale mellem CBS og frembringeren. I udgangspunktet kan materialet ikke bruges til konkurrerende virksomhed. Simpelt undervisningsmateriale (fx powerpoints, noter, mindre opgaver etc.), der er fremstillet af frembringeren alene, kan frembringeren dog anvende uden for CBS, uden at der skal indgås aftale herom. Der henvises endvidere til de til enhver tid gældende retningslinjer for bibeskæftigelse.

5.9 Nærværende retningslinjer ændrer ikke ved den hidtidige praksis, hvorefter underviseren kan publicere lærebøger. Frembringeren/underviseren indgår da selv relevante forlagsaftaler og aftaler om salg mv. under iagttagelse af de forpligtigelser man har som ansat på CBS.
Undervisningsmateriale fremstillet i forbindelse med beskæftigelse andet sted end CBS, er ikke omfattet af disse retninglinjer, forudsat at CBS’ regler om bibeskæftigelse er overholdt.

6 Andre bestemmelser
6.1 Underviseren/frembringeren modtager ikke særskildt vederlag eller godtgørelse for anvendelsen af materiale medfør af disse retningslinjer.

6.2 Underviseren og/eller frembringeren af undervisningsmateriale skal så vidt muligt undgå eller subsidiært gøre opmærksom på mulige krænkelser af tredjemands rettigheder.

6.3 Retningslinjerne er fastsat efter drøftelse mellem CBS og VIP tillidsrepræsentanterne.

6.4 Retningslinjerne skal løbende tilpasses udviklingen, og de skal derfor som udgangspunkt drøftes hvert 2. År, i efterårssemesteret. Drøftelserne sker mellem CBS og VIP tillidsrepræsentanterne.

10. marts 2018

Retningslinjerne findes også som PDF-fil: Retningslinjer for optagelse af undervisning mv. og brug af undervisningsmateriale

De studerendes ophavsret
Fra eksamensbekendtgørelsen:

§ 45. Universitetet skal respektere den studerendes immaterielle rettigheder til resultater, produkter og lignende, der fremkommer i forbindelse med en prøve.

Stk. 2. Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for universitetet, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem universitetet, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang universitetet, den studerende eller tredjeparten under respekt af gældende immaterialretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, produkter og lignende, der fremkommer under prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaven, må offentliggøres.

Offentlighed

RETNINGSLINJER FOR UDLEVERING AF OPLYSNINGER OM CBS’ STUDERENDE OG DIMITTENDER

CBS må som udgangspunkt ikke udlevere personlige oplysninger om de studerende eller de studerendes studiemæssige forhold fra registrene, jf. persondataloven. På det studiemæssige område kan dette eksempelvis være personlige oplysninger så som personnummer, adresser, telefonnumre, opholdsland, data fra personsager, karakterer og karakterniveau, studiemæssig status og tilmelding i vores systemer, undervisningssted.

CBS bliver ofte kontaktet af virksomheder eller organisationer, som ønsker oplysninger om vores studerende, evt. dimittender. Der kan f.eks. være tale om at virksomhederne ønsker at sponsorere, uddele priser og afholde middage for de studerende, der har det højeste karaktergennemsnit, bedste kandidatafhandling o.l. CBS modtager endvidere ofte henvendelser fra virksomheder som i forbindelse med en ansættelsesproces ønsker at få bekræftet at en bestemt ansøger er dimitteret med en grad fra CBS eller at få adgang til dimittendens placering på ratings, o.l.

Hvilke oplysninger kan videregives uden samtykke?
Studiesekretariaterne kan kun bekræfte følgende oplysninger uden den studerendes/dimittendens samtykke:
– Om personen er dimitteret fra CBS
– På hvilken uddannelse personen er dimitteret
– Hvilken dato personen er dimitteret

Vi kan kun bekræfte hvorvidt de oplysninger virksomheden eller organisationen selv oplyser, er korrekte eller ej – til forskel fra at oplyse; f.eks. skal personerne der henvender sig aktivt spørge om det er korrekt at en given studerende er dimitteret fra CBS, hvortil dette kan bekræftes eller afkræftes. CBS må ikke efter modtagelse af et navn uden opfordring give oplysninger om den studerende.
CBS har endvidere pligt til at videregive oplysninger, såfremt andre offentlige myndigheder f.eks. Politi (hvor vi har en særlig vidtgående forpligtelse til at give oplysninger), SU-styrelsen, A-kasser, sociale myndigheder, kommuner ol. henvender sig til CBS, fordi de som myndighed ikke kan komme videre med behandlingen af en sag hos en borger, som samtidig er studerende hos os.
Den pågældende myndighed skal i givet fald kunne godtgøre, at de ikke kan komme videre med sagsbehandlingen af den pågældendes sag, for at kunne få data udleveret. Endvidere skal modtageren kunne identificere sig som ansat ved myndigheden, f.eks. ved at give et nummer til hovedomstillingen, hvortil vi kan ringe op. CBS sender i givet fald oplysningerne skriftligt (ikke på mail).

Hvilke oplysninger kræver samtykke?
Det er naturligvis vigtigt, at CBS ikke forhindrer at dimittender kan indstilles til forskellige priser som påskønnelse af en god studieindsats, eller at der kan sendes nødvendig dokumentation, karakteroplysninger eller bekræftelse til en mulig, fremtidig arbejdsgiver. Udlevering af oplysninger i disse tilfælde skal imidlertid ske med største varsomhed.
Det er derfor vigtigt at sikre at udlevering af diverse oplysninger sker med den studerendes/dimittendens eget samtykke, og derfor anbefales det, at studiesekretariaterne følger en procedure, hvor de fremsender en blanket til de(n) studerende eller dimittend, som virksomheden anmoder om flere oplysninger om, end dem CBS umiddelbart må bekræfte. Den studerende eller dimittenden skal med sin underskrift give sit samtykke til at oplysningerne kan sendes videre til den anførte virksomhed eller organisation. Se eksempel på en samtykkeerklæring.

Flere rekrutteringsbureauer anvender standardformularer som de studerende har underskrevet, når de henvender sig om oplysninger fra vores studerende / dimittender. Studiesekretariaterne skal imidlertid sikre sig, at den studerende rent faktisk har underskrevet formularen inden der udleveres oplysninger. Dette kan gøres ved at kontakte den studerende og få bekræftet, at han/hun har underskrevet den pågældende formular.

Ratinglister
Studiesekretariaterne kan udlevere rating lister fra sparc for årgange og fag til studerende. Rating listerne må dog under ingen omstændigheder indeholde de studerendes personnumre og navne, men må udelukkende vise karakterfordelingen på årgangen eller faget. Rating listerne må kun rekvireres af de studerende /dimittenderne selv – og må ikke sendes direkte til virksomhederne.

Når en studerende henvender sig for at få udleveret oplysninger om sig selv.
Ved enhver henvendelse fra en studerende, der medfører udlevering af oplysninger om den pågældende studerende, skal man i fornødent omfang sikre sig, at det er den rette person, man udleverer oplysningerne til. Oplysninger må ikke udleveres til en anden person (f.eks. forældre og familie), blot fordi denne kan oplyse personnummer. For at være sikker på personens identitet bør oplysninger kun udleveres ved personligt fremmøde eller ved at fremsende oplysninger til den adresse CBS har noteret på den studerende.

Hvordan håndteres henvendelser om navne og adresser til diverse forsendelser?
Endelig skal nævnes den situation hvor en virksomhed eller organisation anmoder CBS om at videregive navne og adresser m.h.p. at lave masseudsendelser af breve, materialer eller indbydelser til en gruppe af studerende eller dimittender. I disse tilfælde henvises til Regler for organisationers og virksomheders udsendelse af materiale til CBS’ studerende. Alle henvendelser om masseudsendelser til vores studerende eller dimittender visiteres videre til CBS Business Relations & Communications.

I tilfælde af at CBS modtager en henvendelse fra en organisation eller virksomhed, som vil invitere en bestemt gruppe studerende til et arrangement (disse henvendelser vil også typisk være rettet til
Business Relations & Communications), kan CBS forestå formidlingen ved via mail at spørge de enkelte studerende, om de er interesserede i at deltage i arrangementet. Accepterer en studerende skriftligt via mail, at denne gerne vil deltage i arrangementet, kan CBS sende invitationen fra virksomheden til den studerende, som så selv kan gå videre med at acceptere. CBS kan også acceptere på den studerendes vegne overfor virksomheder (såfremt en mail om samtykke er modtaget). CBS må i givet fald ikke udlevere andet end navnet på den studerende til virksomheden.

Evt. videregivelse af oplysninger skal ske skriftligt!
Evt. videregivelse af oplysninger ifølge ovenfor nævnte retningslinjer skal ske skriftligt og ikke via mail (eftersom mailsystemet er for usikkert så længe CBS ikke råder over krypterede mailkonti).
Det vil sige at såfremt henvendelsen fra virksomheden modtages på mail, bekræfter vi pr. brev. Såfremt vi taler i telefon med en virksomhed, der ønsker oplysninger bekræftet, skal vi henvise til at de kontakter os skriftligt pr. brev eller mail. Såfremt der er tale om de oplysninger som er undtaget samtykke, må vi imidlertid godt bekræfte oplysningerne over telefonen.

CBS, 1. juni 2010
Rie Snekkerup
Studieadministrativ chef

Bilag: Eksempel på samtykkeerklæring til udlevering af karakterer til virksomheder ol.
Virksomhedens navn:

Evt. kontaktperson:
Evt. tlf.nr. på kontaktperson:

Ovenstående virksomhed har anmodet om at få tilsendt uddannelsesmæssige data vedr. dig fra vores registre i forbindelse med begrundelse i:
_ prisuddeling
_ arrangement
_ bekræftelse af uddannelse (grad, karakteroplysninger, ratings)
_ Andet:__________________

Såfremt du giver tilladelse til at oplysningerne videregives til virksomheden, bedes du med din underskrift give samtykke til at følgende oplysninger må videregives til ovennævnte virksomhed.
_ navn og adresse
_ grad/studieretning
_ karakteroplysninger
_ ratings
_ virksomheden må evt. tage kontakt med undertegnede
_ Andet:__________________

Dato:
Underskrift:


Erklæringen bedes afleveret på eller sendt til dit studiesekretariat

REGLER FOR ORGANISATIONERS OG VIRKSOMHEDERS UDSENDELSE AF MATERIALE TIL CBS’ STUDERENDE

CBS kan på visse betingelser give studenterorganisationer, faglige organisationer og virksomheder mv. tilladelse til via post at udsende materialer indeholdende forskellige tilbud, hvis de skønnes at have faglig, karrieremæssig eller social interesse for vores studerende.

Hvilke grupper kan få denne tilladelse:

 • Studenterorganisationer mv., der samarbejder med CBS Students.
 • Faglige organisationer, herunder studenterafdelinger og a-kasser, der organiserer dimittender og studerende.
 • Virksomheder, som samarbejder med CBS i forbindelse med karrieremesser ol.
 • Virksomheder og organisationer, foreninger o.l., der fremstår som naturlige aftagere af CBS’ studerende og dimittender, uanset studieretning, såfremt disse har et formaliseret samarbejde med CBS, fx et partnerskab el.

Såfremt der hersker tvivl om, hvorvidt en organisation, virksomhed mv. falder inden for disse grupper, træffer CBS Business Relations & Communications afgørelser herom. Afgørelsen kan indankes for rektor.

Hvem administrerer ordningen?
CBS Business Relations & Communications har ansvaret for at administrere ordningen. Alle henvendelser om tilladelse til at anvende ordningen visiteres til denne enhed.

Praktisk procedure
CBS Business Relations & Communications aftaler i hvert enkelt tilfælde med den pågældende organisation eller virksomhed mv., hvilke udtræk, der skal foretages fra Studenter- og/eller Stabsmatriklen, og hvilke materialer, forsendelsen må indeholde. Materialerne skal altid relatere sig mod de studerendes studiemæssige, sociale – eller karrieremæssige forhold. Alle materialer og udkast til følgeskrivelse sendes CBS Business Relations & Communications til gennemsyn inden udsendelse. Denne kan forbeholde sig ret til at afvise materialer, hvis det vurderes, at de falder uden for reglerne.

I tvivlstilfælde konsulteres rektor, som også kan give tilladelse til, at andre typer materialer end omtalt oven for kan udsendes.

Af alle forsendelser skal det tydeligt fremgå, at CBS Business Relations & Communications har givet tilladelse til forsendelsen. Dette kan gøres ved at vedlægge en følgeskrivelse med information herom eller ved at indskrive de nødvendige oplysninger i forsendelsens følgeskrivelse. CBS Business Relations & Communications udarbejder de nødvendige eksempler hertil.

Materialet pakkes altid af afsenderen. Labels påsættes altid under opsyn af medarbejdere fra CBS. Alternativt kan arbejdet dog udføres af et af CBS godkendt kuverteringsbureau eller lokalt postkontor.
Såfremt der konstateres misbrug af ordningen, kan CBS med øjeblikkelig virkning stoppe samarbejdet med den pågældende organisation eller virksomhed.

CBS kan fastsætte en overgrænse for, hvor mange udsendelser med labels den enkelte organisation eller virksomhed kan foretage pr. år.

Betaling
Alle virksomheder og organisationer mv. betaler de med udsendelsen forbundne udgifter i henhold til gældende regler.

Vedr. fællesudsendelser fra CBS og organisationer og foreninger træffes nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde om udgiftsfordelingen.

CBS, 24. april 2010
Jette Ryttergaard

Se også Generelle love, sagsbehandling og studienævn

Eksamen og karaktergivning

Eksamens- og karakterbekendtgørelserne findes nedenfor

Under Fortrolighed, rettigheder og offentlighed er der information om indgåelse af fortrolighedsaftaler, og der ligger også CBS’ fortrolighedserklæring – den standardaftale de studerende skal bruge. De studerende skal også sørge for at læse informationen på my.cbs.dk.

CBS-regler

Studerende er forpligtede til at gøre sig bekendt med CBS’ Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger og med deres studieordning.

REGLER FOR SKRIFTLIGE STEDPRØVER PÅ CBS, HERUNDER REGLER FOR ELEKTRONISKE HJÆLPEMIDLER

I henhold til bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamen og prøver ved universitets­uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)og bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om prøver ved professions- og i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)påhviler det universitetet at orientere og vejlede de studerende og de øvrige medvirkende ved prøver om de eksamensregler, der gælder for prøverne. I medfør heraf fastsættes nedenstående regler gældende for alle skriftlige stedprøver på CBS

Indledning
§ 1. Reglerne indeholder bestemmelser for skriftlige stedprøver på CBS. De studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde disse regler og yderligere eksamensregler, der fremgår af studieordninger, kursusbeskrivelser og/eller studenterintranettet.

Stk. 2. De studerende er selv ansvarlige for at tjekke deres brugernavn og password før eksamen.

Stk. 3. En overtrædelse af bestemmelserne kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra eksamen og kan blive indberettet til rektor som forsøg på eksamenssnyd. Sanktioner fremgår af CBS’ ”Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger”.

Stk. 4. Det skal bemærkes, at CBS’ IT overvåger brugen af computere ved skriftlige stedprøver med henblik på at opdage evt. eksamenssnyd.

Skriftlige stedprøver
§ 2.  En skriftlig stedprøve er kendetegnet ved at finde sted i et bestemt afmålt tidsrum under opsyn af CBS’ eksamenstilsyn. De eneste personer, der har adgang til eksamenslokalet under en skriftlig stedprøve, er studerende, der er tilmeldt den pågældende prøve, eksamenstilsynet udpeget af CBS, andet administrativt CBS‐personale, samt de videnskabelige medarbejdere fra CBS, der er ansvarlige for prøven ansvarlige for prøven.

§ 3. Alle eksaminander skal udvise hensyn over for de øvrige eksaminander og CBS’ ansatte under eksamen, herunder minimere støj og forstyrrelser.

§ 4. Ved skriftlige stedprøver skal eksaminanden gøre følgende:

1)Medbringe studiekort fra CBS. Hvis dette ikke er muligt, medbringes officiel billedidentifikation indeholdende cpr-nummer, fx kørekort eller pas; for udenlandske studerende er det tilstrækkeligt med officiel billedidentifikation, der indeholder fødselsdato, fx kørekort eller pas. Billedidentifikationen skal under hele eksamen ligge synligt fremme på bordet. Vær særligt opmærksom på, at det digitale kørekort downloaded på mobilen ikke kan bruges som gyldigt billed-id ved skriftlige stedprøver på CBS. I eksamenshallen skal billede-ID ligge fremme på bordet under eksamen, og da mobiltelefoner ikke er tilladt i eksamenshallen, er det ikke en mulighed at anvende det digitale kørekort ved de skriftlige stedprøver.
2)Være på plads i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart, hvor dørene lukkes, (det anbefales, at eksaminanderne møder op ved eksamenslokalet 45-60 minutter før eksamensstart af hensyn til indtjekning før eksamen). Det skal bemærkes, at ca. 20 minutter efter eksamensstart åbnes dørene kortvarigt én gang for eventuelle eksaminander, der er fremmødt for sent. For sent fremmødte eksaminander får ikke forlænget eksamenstid.
3)Lægge alle medbragte tilladte hjælpemidler (fx noter, computer, lommeregner, bøger) frem på bordet senest 15 minutter før eksamensstart. Såfremt der ikke er bordplads nok, skal de medbragte hjælpemidler placeres der, hvor tilsynet anviser. Såfremt USB-nøgle til upload af egne noter på CBS’ PC er et tilladt hjælpemiddel ved den pågældende eksamen, kan upload ske indtil 15 min. før eksamens start. Derefter skal USB-nøglen placeres væk fra bordet og uden for rækkevidde, fx i eksaminandens taske. Tøj, tasker, poser m.v. placeres på de af tilsynet anviste steder.
4)Mobiltelefon, smart-ur eller anden elektronisk genstand, der kan bruges til kommunikation eller opslag (bortset fra tilladte hjælpemidler ved den konkrete prøve), skal slukkes og lægges i tasken.
5)Ure skal fjernes og lægges i tasken.
a. Deponering af udstyr sker på eksaminandens eget ansvar og for egen risiko.
6)Kontakt til IT Support sker ved tryk på ”IT Help Request” ikonet.
7)Hvis eksaminanden ønsker at forlade eksamen før tid fx på grund af sygdom, skal eksaminanden kontakte tilsynet, som vil informere om proceduren herfor. Den stillede eksamensopgave må ikke tages med ud af eksamenslokalet førend efter endt eksamen.
8)Hvis eksaminanden ønsker at aflevere ”blankt”, skal eksaminanden benytte funktionen ’Aflever blank/Submit blank’ i Digital Eksamen. Herefter kontaktes tilsynet for at få tilladelse til at forlade eksamen.
9)Ved aflevering i Digital Eksamen:
a. Færdiggøre upload inden for eksamenstiden. Hvis der uploades efter eksamenstiden er udløbet, vil det kræve dispensation at få opgaven bedømt. Hvis der ikke gives dispensation, vil man få registreret et ’-3’, og man vil have brugt et eksamensforsøg.
b. Angive studienummer på alle uploadede dokumenter. Studienummeret skal også indgå i alle filnavne på uploadede dokumenter.
10)Følge tilsynets anvisninger.

§ 5. Under skriftlige stedprøver er det ikke tilladt for eksaminanden at:
1)forlade eksamenslokalet inden for de første og de sidste 30 minutter af eksamenstiden
2)forlade eksamenslokalet, medmindre eksaminanden skal på toilettet. Under toiletbesøg skal eksaminanden efterlade sit ID på eksamenspladsen. Eksamenstilsynet kan ved eksamensstart oplyse, at andet gælder
3)forlade eksamenslokalet for at holde rygepause eller for at hente forplejning
4)under toiletbesøg: at medbringe papirer, noter, elektronisk udstyr eller andet, eller at føre samtale
5)låne hjælpemidler af medeksaminander, medmindre tilsynet giver eksplicit lov hertil
6)kommunikere med andre eksaminander eller andre personer, heller ikke digitalt
7)have mobiltelefon og lignende til sin rådighed; heller ikke forud for eksamen
8)høre musik eller andet, heller ikke ved hjælp af høretelefoner
9)ved aflevering i Digital Eksamen er det ikke tilladt at tilkalde IT-support de første 30 minutter af eksamenstiden,          hvis henvendelsen drejer sig om upload af opgavebesvarelsen
10)skrive, foretage rettelser i selve opgavebesvarelsen efter eksamenstidens udløb
11)fjerne evt. opsatte skærmfiltre på CBS’ Pc’er
12)tale med medeksaminander i eksamenslokalet under og efter eksamen.

Hjælpemidler ved skriftlige stedprøver
§ 6. Det er ikke tilladt ved skriftlige stedprøver at benytte hjælpemidler, herunder elektroniske, bortset fra de hjælpemidler, der fremgår som tilladte af kursusbeskrivelsen.

Stk. 2. Overtrædelse af ovenstående vil blive indberettet som forsøg på eksamenssnyd. Dette gælder også selv om ikke-tilladte hjælpemidler ikke anvendes under prøven.

§ 7. Ved elektroniske hjælpemidler forstås alle former for computere, mobiltelefoner, lommeregnere, smart-watches og andre former for elektroniske hjælpemidler med skrive‐, gemme‐ eller regnefunktioner.

Stk. 2. For alle typer af medbragte tilladte elektroniske hjælpemidler gælder, at CBS ikke stiller nogen form for faciliteter til rådighed for brugen af disse, herunder strøm.

Stk. 3. Der ydes ikke teknisk bistand fra CBS’ side til afhjælpning af eventuelle problemer med det medbragte udstyr under prøven. Der gives ikke kompensation i form af forlænget eksamenstid eller omprøve ved driftsstop af medbragt udstyr.

§ 8. Eksaminandens tilladte elektroniske hjælpemidler må ikke:
1)anvendes til at kommunikere med andre eksaminander eller andre personer
2)når det er lommeregnere, bruges til at tilgå internettet
3)anvendes af andre end den eksaminand, der har medbragt de pågældende hjælpemidler. Udlån er dermed ikke tilladt, medmindre tilsynet konkret giver lov hertil
4)have skærme, displays m.v. af en størrelse, som kan aflæses af andre end den eksaminand, som har medbragt udstyret
5)udsende lydsignaler eller på anden måde medføre markante støjgener for de øvrige eksaminander.

Eksamenstilsyn
§ 9. Eksamenstilsynets overordnede opgave er at sikre, at bestemmelserne for den enkelte prøve overholdes, herunder bestemmelserne for hvilke hjælpemidler der er tilladt for den enkelte prøve, og sikre at der ikke sker en overtrædelse af CBS’ “Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger”.

§ 10. Eksamenstilsynets beføjelser er følgende:
1)at foretage pladsanvisning i eksamenslokalet
2)15 minutter inden eksamensstart at lukke dørene, så eksamen kan starte til det fastsatte tidspunkt i god ro og orden
3)ca. 20 minutter efter eksamensstart at åbne dørene kortvarigt for eventuelle eksaminander, der er fremmødt for sent. Dørene åbnes kun én gang. Når dørene lukkes igen, kan der under ingen omstændigheder lukkes yderligere eksaminander ind i eksamenslokalet
4)at oplyse klokkeslæt, når eksamen går i gang, samt ved prøver af 2 eller flere timers varighed oplyse, når der er en halv time tilbage
5)at bortvise en eksaminand, der overtræder CBS’ ordensregler eller nærværende regelsæt, herunder eksaminander der medbringer ikke‐tilladte hjælpemidler til eksamen. Dette gælder, selvom det medbragte ikke-tilladte hjælpemiddel ikke anvendes under eksamen Bortvisning medfører, at den studerende bliver indberettet til rektor for overtrædelse af ordensreglerne
6)at notere navn og studienummer på en eksaminand som retter henvendelse til tilsynet, herunder IT-supporten, og notere hvad henvendelse handlede om. Dette med henblik på at CBS ved en evt. eksamensklage har registreret, hvilke problemstillinger der var ved den pågældende prøve og for de individuelle eksaminander
7)at notere navn og studienummer på en eksaminand, som retter henvendelse til tilsynet grundet akut opstået sygdom, jf. reglerne vedrørende sygdom under en prøve (tilgængelige her på siden)
8)at foretage kontrol af eksaminandernes medbragte hjælpemidler med henblik på at kontrollere, om reglerne for prøven overholdes. I tvivlstilfælde kan eksamenstilsynet ved eksamensafslutning tilbageholde hjælpemidlet til efterfølgende kontrol
a. herunder foretage stikprøvekontrol for mobiltelefoner og andre elektroniske hjælpemidler, herunder USB-nøgle, og om hvorvidt lommeregnere bruges til at tilgå internettet.

Copenhagen Business School, 18. september 2023

Bitta Nielsen
Studiechef

Læs herunder om tilladte hjælpemidler ved skriftlige stedprøver:

Skriftlige stedprøver hvor ‘visse hjælpemidler’ er tilladt

Skriftlige stedprøver hvor alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler er tilladt

Øvrige regler om eksamen

Regler om online mundtlige prøver

Følgende fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 8 (BKG nr. 22 af 9. januar 2020, med senere ændringer):

Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.

Eksaminator agerer tilsyn ved online mundtlige prøver. Før eksamen kan begynde, skal eksaminator:

 • tjekke at eksaminanden er alene og i et lukket rum, ved at eksaminanden med computerens kamera scanner rundt i lokalet, og
 • bede om at se eksaminandens studiekort eller anden gyldig billedlegitimation.

Ved gruppeprøver kan gruppen sidde i samme lokale under eksamen.

Det er ikke tilladt for eksaminander at optage eksamen.

Mistanke om overtrædelse af eksamensreglerne
Eksaminator/censor kan på et hvilket som helst tidspunkt under eksamen bede eksaminanden om at scanne rummet, hvis det mistænkes, at andre end eksaminanden/gruppen befinder sig i lokalet. Hvis eksaminator eller censor får mistanke om, at andre end eksaminanden/gruppen befinder sig i lokalet, eller om at eksaminanden kommunikerer digitalt med nogen, skal prøven gennemføres som normalt. Når prøven er afsluttet, foreholder eksaminator/censor sin mistanke for den studerende og tilbageholder karakteren. Eksaminator indberetter herefter den studerende til rektor (via CBS Legal) for mistanke om overtrædelse af eksamensreglerne, efter gældende procedure.

Copenhagen Business School, 30. november 2020
Bitta Nielsen
Studiechef

REGLER FOR DELTAGELSE I SYGEPRØVE VED MASTERUDDANNELSER VED CBS

I henhold til § 18a, i bekendtgørelse nr. 670 af 24. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om adgangen til at deltage i sygeprøver ved masteruddannelserne på CBS:

A. Adgang til sygeprøve
Der er adgang til at deltage i en sygeprøve, hvis den studerende har dokumenteret, at han/hun har været forhindret i at deltage i den ordinære prøve på grund af sygdom eller andre dermed ligestillede forhold. Dette gælder kun sygdom ved ordinære prøver; studerende, der på grund af sygdom m.v. har været forhindret i at deltage i en syge- eller omprøve, må derfor vente med at gå til eksamen til næste ordinære prøve.
Med sygdom ligestilles alvorlig sygdom i nærmeste familie og ulykkestilfælde.
Andre ekstraordinære forhold, der har forhindret den studerendes fremmøde til en ordinær prøve, forelægges studielederen for den pågældende uddannelse til afgørelse.
Terminer for afholdelse af sygeprøve offentliggøres af den enkelte uddannelse.
Deltagelse i sygeprøve tæller ikke som fornyet deltagelse i den pågældende prøve.

B. Fremgangsmåde

1. Studerende, der ikke kan møde til prøve
Den studerende skal snarest muligt og inden 8 dage efter den ordinære prøves afholdelse aflevere/indsende en lægeerklæring, dækkende tidspunktet for den pågældende prøves afholdelse. Det skal af den studerende præciseres, hvilke/hvilken prøve/-r lægeerklæring vedrører.
Ligestillet med lægeerklæring er rapport fra skadestue, indlæggelsesseddel eller anden fyldestgørende dokumentation fra en myndighed.
Dokumentation for sygdom – eller dermed sidestillede forhold – afleveres/indsendes til studiesekretariatet for den pågældende uddannelse.
I enkelte tilfælde har en læge afslået at udstede lægeerklæring under henvisning til, at en sådan først kan udstedes på sygdommens 4. dag, jfr. de almindelige regler. CBS har fra Den Almindelige Danske Lægeforening fået bekræftet, at lægeerklæringer, der skal bruges ved eksaminer og lignende, falder ind under en undtagelsesbestemmelse, og lægeerklæringen kan udstedes fra sygdommens 1. dag.
Opmærksomheden henledes på at den studerende selv skal tilmelde sig sygeprøven inden for de fastsatte tidsfrister, medmindre det af studieordningen for den pågældende uddannelse fremgår, at der er automatisk tilmelding til syge-/omprøven.

2. Studerende, der må afbryde en påbegyndt eksamination

2.1 Skriftlig prøve
En studerende, der har fået udleveret opgaveteksten, betragtes som havende deltaget i prøven. I de undtagelsestilfælde hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende forholde sig som følger:

1. Den tilsynsførende i eksamenslokalet skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på grund af sygdom.
2. Den studerende skal omgående (samme dag eller senest den følgende hverdag) henvende sig til en læge og anmode om en bekræftelse på, at lægen anser det for sandsynligt, at det var på grund af sygdom, den pågældende studerende måtte afbryde prøven.
3. Dokumentation indsendes så hurtigt, som sygdommen tillader det, dog senest 1 uge efter den ordinære prøves afholdelse. Dokumentationen stiles som anført under punkt B.1
4. Såfremt det af den indsendte lægeerklæring fremgår, at der har foreligget akut sygdom, skal der ikke foretages en bedømmelse af den indleverede opgavebesvarelse, og den studerende kan deltage i sygeprøven, uden at det tæller som et nyt prøveforsøg.

2.2 Mundtlig prøve
En studerende, der har fået eksamensspørgsmålet udleveret, betragtes som havende deltaget i prøven.

I de undtagelsestilfælde hvor en studerende under en prøve rammes af akut sygdom, skal den studerende forholde sig som følger:

– Eksaminator skal have besked om, at den pågældende forlader prøven på grund af sygdom.
– Derefter er proceduren som beskrevet under pkt. 2.1. om skriftlig prøve, underpunkterne 2-4.

Opmærksomheden henledes på at den studerende selv skal tilmelde sig sygeprøven inden for de fastsatte tidsfrister medmindre det af studieordningen for den pågældende uddannelse fremgår, at der er automatisk tilmelding til syge-/omprøven.

Copenhagen Business School, 24. november 2015
Jan Molin
Dekan
/Pia L. Rønnow Torp

REGLER FOR AFHOLDELSE AF SKRIFTLIGE PRØVER I UDLANDET FOR STUDERENDE VED HD- OG MASTERUDDANNELSERNE PÅ CBS

I henhold til §§ 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser samt til 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende regler om afholdelse af skriftlige prøver i udlandet for studerende ved HD- og masteruddannelser på CBS.
Reglerne finder anvendelse for prøver, der efter eksamensbestemmelserne for de pågældende prøver i studieordningen, skal afholdes som skriftlige stedprøver på CBS.

§ 1. CBS kan efter anmodning fra en studerende afholde prøver på en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat) eller andre steder i udlandet som f.eks. på et partneruniversitet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark, og når vedkommende prøvested er indforstået hermed.
Stk. 2. Som udland regnes i denne sammenhæng også Grønland og Færøerne.

§ 2. Studielederen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at afholde prøven i udlandet er til stede, jf. § 1.
Stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at studielederen vurderer, at den pågældende prøve kan gennemføres på betryggende vis under iagttagelse af de i §§ 3-4 nævnte bestemmelser, samt at eksamensbestemmelserne for prøven tillader en individuel udprøvning.

§ 3. For prøverne gælder, at eksaminationen skal finde sted samtidig med den tilsvarende prøve på CBS. Studielederen kan undtagelsesvist dispensere fra dette krav, såfremt det kan begrundes

§ 4. For prøverne gælder, at studielederen udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet, og som skal være hos den studerende under hele prøveforløbet.
Stk. 2. Som tilsynsførende kan som udgangspunkt ikke udpeges eller godkendes personer, der er ansat i eller tilknyttet en virksomhed, hvor den studerende er ansat, er i internship eller har anden lignende tilknytning. Tilsynsførende må heller ikke have personlig eller familiær tilknytning til eksaminanden.
Stk. 3. Afholdelse af prøver i udlandet skal finde sted efter eksamensbekendtgørelsens og studieordningens regler i øvrigt. Den pågældende repræsentation/institution skal således garantere, at prøven kan afvikles under samme vilkår som ved afholdelse af prøven på CBS, herunder at der ikke er adgang for eller til uvedkommende under eksaminationen og at eksaminanden ikke har adgang til hjælpemidler, der ikke er angivet som tilladte til den pågældende prøve.

§ 5. Den studerende afholder de særlige udgifter, som prøvestedet har i forbindelse med afviklingen af den pågældende prøve, herunder evt. lønomkostninger til tilsynsførende og andre personer, der er involveret i prøveafviklingen på prøvestedet.
Stk. 2. Det er en betingelse, at den studerende forud for prøvens afholdelse skriftligt til såvel CBS som prøvestedet har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter, jf. stk. 1.
Stk. 3. Den studerende afregner de i stk. 1 nævnte udgifter direkte med prøvestedet.
Stk. 4. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.

§ 6. CBS afholder normalt de særlige udgifter som CBS har i forbindelse med prøvens tilrettelæggelse og afvikling. CBS kan i enkeltstående tilfælde, hvor der er tale om ekstraordinært store omkostninger, lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Dette gælder navnlig, hvor der er tale om at udarbejde en særskilt opgave, jf. § 3. Det er i så fald en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af CBS meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. CBS kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

§ 7. For afholdelse af prøver i udlandet gælder i øvrigt:
1) At den studerende i god tid inden eksamenstidspunktet retter henvendelse til det pågældende studiesekretariat med angivelse af hvilken prøve, der ønskes aflagt i udlandet. Henvendelsen skal normalt ske senest 2 måneder inden prøvetidspunktet. I særlige tilfælde, f.eks. hvor det oprindeligt udmeldte tidspunkt for en prøves afholdelse ændres, kan fristen fraviges.
2) At den studerende selv skal etablere og formidle kontakten mellem prøvestedet og CBS.
3) At prøvestedet skal udpege en navngiven kontaktperson, med hvem CBS kan kommunikere.
4) At den pågældende studieleder herefter vurderer, om betingelserne, for at prøven kan afholdes i udlandet, er til stede, jf. § 2, og meddeler afgørelsen til den studerende.
5) At studieadministrationen i forbindelse med en accept af afholdelse af prøve i udlandet orienterer den studerende om betingelserne herfor, herunder de økonomiske betingelser, jf. § 5 og 6.

CBS, den 5. juli 2021

Gregor Halff

Dekan for uddannelse

Love og bekendtgørelser

For masteruddannelser

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Eksamensbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser
Karnovs sammenskrevne version af Eksamensbekendtgørelsen

Censorbekendtgørelsen – Bekendtgørelsenom censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser

Karakterskalabekendtgørelsen – Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Karnovs sammenskrevne version af Karakterbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.

Øvrige materialer

Sagsbehandlere og bedømmere kan i sagsbehandlerforummet finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. om eksamen og karaktergivning – herunder notater om:
-helhedsbedømmelse
-nødretsbestemmelsen (når censor udebliver)
-hvornår en bedømmer kan ændre en karakter.

Studerende kan på my.cbs.dk finde information om at klage eller anke.

Masterbekendtgørelsen, adgang og merit

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Love og bekendtgørelser

Adgang

Masterbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne

Deltidsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

Merit

Meritankenævnsbekendtgørelsen, med senere ændringer – Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
Karnovs sammenskrevne version af meritankenævnsbekendtgørelsen

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., med senere ændringer

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., med senere ændringer

Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan på CBSShare finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. om behandling om merit

Universitetsloven, Lov om videregående uddannelse for voksne, og internationale uddannelsesforhold

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Universitetsloven

Universitetsloven
Karnovs sammenskrevne version af Universitetsloven

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven)

VFV-loven
Karnov sammenskrevne version af VFV-loven

Internationale uddannelsesforhold

Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb
Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne